แนวข้อสอบท้องถิ่น 6 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1 3 4 5