แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563 อบต. เทศบาล อบจ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 15 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน

แนวข้อสอบท้องถิ่น 6 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ข้อใดไม่ใช่ความเชียวชาญของผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 5 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดคณะหนึ่ง มาจากหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดจำนวนกี่คน