3.หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา

งานสารบรรณ เรื่องที่ 3 หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

หนังสือภายนอก
หนังสือภายนอก คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก

ข้อสอบจะชอบถาม คำนิยาม และ ความหมาย ให้เราจับคู่ “หนังสือภายนอก” กับคำว่า “แบบพิธี”

หนังสือภายใน
หนังสือภายใน คือ หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน ใช้กระดาษบันทึกข้อความ

ข้อสอบจะชอบถาม คำนิยาม และ ความหมาย ให้เราจับคู่ “หนังสือภายใน” กับคำว่า “พิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอก”

หนังสือประทับตรา
หนังสือประทับตรา คือ หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา

หนังสือประทับตราให้ใช้ได้ทั้งระหว่างส่วนราชการกับส่วนราชการ และระหว่างส่วนราชการกับบุคคลภายนอก เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ได้แก่

  1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
  2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
  3. การตอบรับทราบที่ไม่เกี่ยวกับราชการสำคัญ หรือการเงิน
  4. การแจ้งผลงานที่ได้ดำเนินการไปแล้วให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทราบ
  5. การเตือนเรื่องที่ค้าง
  6. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

หนังสือประทับตรา ให้จำระดับหัวหน้าส่วนราชการให้ดี “ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม” ส่วนคนประทับตามคือ “หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง”

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

9. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีโดยใช้กระดาษตราครุฑเป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือที่มีถึงบุคคลภายนอก เรียกว่า
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือแบบพิธี
4. หนังสือติดต่อ

10. การอ้างถึงหนังสือภายนอกโดยปกติให้ทำตามข้อใด
1. อ้างถึงหนังสือทุกฉบับ
2. อ้างถึงหนังสือฉบับสุดท้ายเพียงฉบับเดียว
3. ไม่ต้องอ้างถึง
4. ผิดทุกข้อ

11. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกระทรวง หรือทบวง ให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย
1. ส่วนราชการระดับกรม
2. ส่วนราชการระดับกรมและกอง
3. ส่วนราชการระดับกอง
4. ส่วนราชการระดับกองและสำนัก

12. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายนอกอยู่ในระดับกรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดไว้ด้วย
1. ส่วนราชการระดับกระทรวง
2. ส่วนราชการระดับกอง
3. ส่วนราชการระดับสำนัก
4. ส่วนราชการระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ

13. หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธีน้อยกว่าหนังสือภายนอกเป็นหนังสือติดต่อภายในกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัดเดียวกัน คือหนังสือตามข้อใด
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ

14. หนังสือภายในใช้กระดาษแบบใด
1. กระดาษตราครุฑ
2. กระดาษหนังสือภายใน
3. กระดาษบันทึกข้อความ
4. กระดาษปอนด์ขาว

15. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับกรมขึ้นไปให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย
1. ส่วนราชการระดับกรม
2. ส่วนราชการระดับกรมและกอง
3. ส่วนราชการระดับกอง
4. ส่วนราชการระดับกองและสำนัก

16. ถ้าส่วนราชการที่ออกหนังสือภายใน อยู่ในระดับต่ำกว่ากรมลงมาให้ลงชื่อส่วนราชการระดับใดด้วย
1. ส่วนราชการระดับกระทรวง
2. ส่วนราชการระดับกองหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
3. ส่วนราชการระดับสำนัก
4. ส่วนราชการระดับกองหรือส่วนราชการเจ้าของเรื่อง

17. หนังสือที่ใช้ประทับตราแทนการลงชื่อของหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป โดยให้หัวหน้าส่วนราชการระดับกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมขึ้นไป เป็นผู้รับผิดชอบลงชื่อย่อกำกับตรา เป็นหนังสือชนิดใด
1. หนังสือประทับตรา
2. หนังสือสั่งการ
3. หนังสือประชาสัมพันธ์
4. หนังสือภายใน

18. หนังสือประทับตราให้ใช้ได้เฉพาะกรณีที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญ ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
1. การขอรายละเอียดเพิ่มเติม
2. การส่งสำเนาหนังสือ สิ่งของ เอกสาร หรือบรรณสาร
3. การเตือนเรื่องที่ค้าง
4. เรื่องซึ่งหัวหน้าส่วนราชการระดับกองขึ้นไปกำหนดโดยทำเป็นคำสั่ง ให้ใช้หนังสือประทับตรา

19. หนังสือประทับตราใช้กระดาษแบบใด
1. กระดาษตราครุฑ
2. กระดาษหนังสือภายใน
3. กระดาษบันทึกข้อความ
4. กระดาษปอนด์ขาว

20. ผู้ที่ลงชื่อย่อกำกับตราในหนังสือประทับตราเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับใด
1. ระดับกรม
2. ระดับกอง
3. ระดับสำนัก
4. ระดับกระทรวง

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี