แนวข้อสอบ วิชาความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม

การทำแท้ง – กัญชง – กัญชา – ไวรัสโคโรนา – แผนพัฒนาเศรษฐกิจ – ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง – อาเซียน – “เราชนะ” – “ม.33 เรารักกัน” – Clubhouse – โคก หนอง นา โมเดล – กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

เนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบที่ออก พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) 2543 ปัจจุบันยกเลิกแล้วใช้วิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

สรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560

สรุปเนื้อหาและข้อสอบทั้งหมดตัดมาจาก คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) และ เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

แนวข้อสอบ นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน ทาง ว.วิชาการ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน ทาง ว.วิชาการ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

1 2 3 6