3.ประธานสภา และรองประธานสภา


เทศบาล เรื่องที่ 3 ประธานสภา และรองประธานสภา

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 3 ประธานสภา และรองประธานสภา

 • เทศบาลทั้ง 3 ประเภท จะมีประธานสภาหนึ่งคน และรองประธานสภาหนึ่งคน
 • ประธานสภา และรองประธานสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดจะแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล
 • จากข้อที่ 2. เมื่อผู้ว่าฯ แต่งตั้ง เวลาจะลาออก ต้องไปยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
 • รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สามารถสั่งให้ประธานสภา และรองประธานสภาพ้นจากตำแหน่งได้ (ตามมาตรา 73)
 • ถ้าสภาเทศบาลจะให้ประธานสภา และรองประธานสภาพ้นจากตำแหน่งต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 • ประธานสภา และรองประธาน ว่างลงให้เลือกสมาชิกสภาเทศบาลมาแทนตำแหน่งที่ว่าภายใน 15 วัน
 • ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
 • รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

23. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นายอำเภอ

24. ถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาล จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย*
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. นายอำเภอ
4. มติที่ประชุมของสภาเทศบาล

25. ถ้าสภาเทศบาล จะมีมติให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ต้องเข้าชื่อ และมีคะแนนเสียงตามข้อใด
1. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
3. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
4. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

26. ถ้าตำแหน่งถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 45 วัน
4. 60 วัน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 219 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี