3.ประธานสภา และรองประธานสภา


เทศบาล เรื่องที่ 3 ประธานสภา และรองประธานสภา

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

มาตรา 20 สภาเทศบาลมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล

ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลดำรงตำแหน่งจนครบอายุของสภาเทศบาล

จำนวน ประธาน และ รองฯ อย่างละคน ผู้ว่าฯ เป็นคนแต่งตั้ง

มาตรา 20 ทวิ นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 20 วรรคสอง ประธานสภาเทศบาลและรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

(2) สิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล

(3) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งให้พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 73

(4) สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่ศักดิ์ตำแหน่งหรือสภาเทศบาล ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน หรือละเลยไม่ปฏิบัติการหรือปฏิบัติการไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่เข้าชื่อเสนอให้สภาเทศบาลพิจารณา และมติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ทั้งนี้ ให้พ้นจากตำแหน่งนับแต่วันที่สภาเทศบาลมีมติ

ผู้ซึ่งพ้นจากตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลตาม (3) หรือ (4) จะดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลอีกไม่ได้ตลอดอายุของสภาเทศบาลนั้น

ให้ประธานสภาเทศบาล หรือรองประธานสภาเทศบาลที่ได้รับเลือกใหม่อยู่ในตำแหน่งตามวาระของผู้ซึ่งตนแทน

ถ้า ส.ท. จะขับกันเองให้พันจากตำแหน่งต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

มาตรา 20 ตรี ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเทศบาลหรือรองประธานสภาเทศบาลว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 20 ทวิ ให้สภาเทศบาลเลือกสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ประธาน และ รองฯ ว่างลงให้เลือก ส.ท. มาแทนตำแหน่งที่ว่าภายใน 15 วัน

มาตรา 21 ประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล มีหน้าที่กระทำกิจการแทนประธานสภาเทศบาลในเมื่อประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

มาตรา 22 ในเมื่อประธานและรองประธานสภาเทศบาลไม่อยู่ในที่ประชุม ให้สมาชิกสภาเทศบาลเลือกตั้งกันเองเป็นประธานเฉพาะในคราวประชุมนั้น

มาตรา 23 ให้กระทรวงมหาดไทยวางระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาลไว้

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

23. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาและรองประธานสภาเทศบาล
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. นายอำเภอ

24. ถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาล จงใจทอดทิ้งหรือละเลยไม่ปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่อันจะเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง ใครเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย*
2. ผู้ว่าราชการจังหวัด
3. นายอำเภอ
4. มติที่ประชุมของสภาเทศบาล

25. ถ้าสภาเทศบาล จะมีมติให้ประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาลพ้นจากตำแหน่ง ต้องเข้าชื่อ และมีคะแนนเสียงตามข้อใด
1. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
3. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
4. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

26. ถ้าตำแหน่งถ้าประธานสภาหรือรองประธานสภาเทศบาล ว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระ ให้มีการเลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 45 วัน
4. 60 วัน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ

ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 รายวิชา จำนวน 29 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 317 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น 64 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 167 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 64 จำนวน 221 หน้า

คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ