คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2567

คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น ในเล่มเป็นสรุปเนื้อหา พร้อมแนวข้อสอบ สำหรับเตรียมสอบในตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น และสายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2567 จำนวน 2 เล่ม ราคาชุดละ 790.- จัดส่งฟรี

2 เล่ม ราคา 790.- จัดส่งฟรี

1. คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เล่ม 1

รายละเอียดในเล่ม 1

ความรู้เรื่องกฎหมาย เนื้อหาประกอบด้วย

ที่ เนื้อหา
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2564
2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
5. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
10. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
– พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
– พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 2567 เล่ม 1

2. คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา เล่ม 2

รายละเอียดในเล่ม 2

9 หัวข้อวิชาต่อจากเล่ม 1 เนื้อหาประกอบด้วย

ที่ เนื้อหา
2. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
– การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
3. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
– ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (2560 – 2579)
– แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 – 2570)
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
– หนังสือที่ มท 0810.3/ว 1239 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 (แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570)
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. 2562
4. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
– กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
– การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
– การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
– ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
– การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ
– กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
– การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA
6. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
– กรอบการบริหารความเสี่ยง
– กระบวนการบริหารความเสี่ยง
– การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
7. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
– กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
– มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9 ข้อ
– หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
8. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
– ประเทศไทย 4.0
– ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น
9. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
– ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
– ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)
10. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม
– ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
– การบริหารราชการแนวใหม่
แนวข้อสอบกฎหมาย 14 ฉบับ
1. แนวข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
3. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
4. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. 2539
5. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
6. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
7. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
8. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
9. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. 2558
10. แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
11. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562
– แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2562

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารท้องถิ่น 2567 เล่ม 2

รายละเอียดที่จะได้รับ

หนังสือคู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหารบริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ครบชุด 2 เล่ม เล่ม 1 จำนวน 291 หน้า / และเล่ม 2 จำนวน 228 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

สั่งซื้อหนังสือ

คู่มือเตรียมสอบบริหารท้องถิ่น 2567 ราคา 790.- จัดส่งฟรี

    ชื่อ-สกุล*

    เบอร์โทรศัพท์*

    อีเมล์*