คู่มือเตรียมสอบ ภาค ก.

คู่มือเตรียมสอบภาค ก.

ภาค ก. ท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) อยู่ระหว่างการปรับปรุง เพื่อให้เนื้อหาเป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ หากแล้วเสร็จจะเปิดจำหน่ายทันที