คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

บริหารท้องถิ่น อำนวยการท้องถิ่น สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ครบชุด 2 เล่ม ราคา 790 บาท

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๑

รายละเอียดภายในเล่ม ๑

๑. ความรู้เรื่องกฎหมาย
--------
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
๒. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔
๓. พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๐
๔. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพ.ศ. ๒๕๓๙
๕. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
๗. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๘. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
๙. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ. ๒๕๕๘
๑๐. พระราชบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๑๑. กฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งและการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐
- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗
- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เล่ม ๒

รายละเอียดภายในเล่ม ๒

๒. ความรู้และการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๓. ความรู้เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. (๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
- ความเชื่อมโยงและบูรณาการแผน ตามหนังสือ ที่ มท.๐๒๑๒.๑/ว๒๐๗๐

๔. ความรู้เรื่องการติดตามประเมินผล
- กระบวนการในการควบคุมติดตามผลและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
- การกำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล
- การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๕. ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร
- ทฤษฏีองค์กรและหลักการบริหารงานเกี่ยวกับการแบ่งงาน
- การจัดกลุ่มงานหรือการจัดองค์การ
- กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
- การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

๖. ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง
- ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยง
- กรอบการบริหารความเสี่ยง
- กระบวนการบริหารความเสี่ยง
- การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ

๗. ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร
- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
- กลยุทธ์การพัฒนาการบริหารกำลังคนภาครัฐ
- มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๙ ข้อ
- หลักธรรมมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๘. ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่
- ประเทศไทย ๔.๐
- ลักษณะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทยด้านเศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต และความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น

๙. ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหารและเพื่อการจัดการ
- ระบบสารสนเทศเพื่อผู้บริหาร (EIS)
- ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ (MIS)

๑๐. ความรู้เกี่ยวกับการบริหารราชการ
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
- การบริหารราชการแนวใหม่

ตัวอย่างเนื้อหาจริงในเล่ม ๑

exp-book-boss1

ตัวอย่างเนื้อหาจริงในเล่ม ๒

exp-book-boss2