BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567
วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมงเต็ม

1. วิดีโอ Flash Drive ติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือประกอบวิดีโอติว

ที่ เนื้อหา เวลา
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564) 03:21
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 02:51
3. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 02:11
4. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 01:49
5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 01:15
6. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564 01:14
7. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 04:06
8. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 01:48
9. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 01:25
10. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 03:12
11. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 05:13
12. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 04:22
13. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 00:46

หมายเหตุ : การดูเวลาติว
รัฐธรรมนูญ 03:21 หมายถึงระยะเวลาติวรวม 3 ชั่วโมง 21 นาที

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : คู่มือประกอบวิดีโอติว ภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ

ตัวอย่างการติว

วิดีโอติวความคมชัดสูง HD (1920 x 1080)

1.รัฐธรรมนูญ

2.อบต

3.เทศบาล

4.อบจ

5.เมืองพัทยา

6.งานสารบรรณ

ความปลอดภัย

คอมพิวเตอร์, Notebook, Smart TV ของท่านปลอดภัย Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) สั่งซื้อจากร้านค้าชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสแกนไวรัสทั้งก่อนและหลังบรรจุด้วย Bitdefender ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก

ความสะดวก

เปิดด้วย คอมพิวเตอร์, Notebook, Smart TV ที่มีช่องเสียบ หรือรองรับการเปิดจาก USB

2. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย และวิชาภาษาอังกฤษ

ที่ เนื้อหา
1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
1.1 อนุกรม
1.2 คณิตศาสตร์
1.3 อุปมาอุปไมย
1.4 การสรุปเหตุผลเชิงตรรกะ
2. วิชาภาษาไทย
2.1 การเติมคำ
2.2 การเรียงประโยค
2.3 สำนวนไทย
2.4 การอ่านจับใจความ การสรุปความ การตีความ
3. วิชาภาษาอังกฤษ
3.1 Conversation
3.2 Vocabulary and Expressions
3.3 Structure
3.4 Reading Comprehension
3.5 แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 1
3.6 แบบทดสอบภาษาอังกฤษชุดที่ 2
3.7 เกร็ดความรู้พื้นฐานทักษะภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น 2567 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ)

3. เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

รวมแนวข้อสอบวิชาความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ หรือ (กฎหมาย 13 ฉบับ)

ที่ เนื้อหา จำนวนข้อ
1. ข้อสอบ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม 45
2. ข้อสอบ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564) 200
3. ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553) 130
4. ข้อสอบ พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562) 70
5. ข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) 80
6. ข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562) 80
7. ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 60
8. ข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549) 65
9. ข้อสอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 104
10. ข้อสอบ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพ.ศ. 2546 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562) 60
11. ข้อสอบ พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 20
12. ข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2564) 117
13. ข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562) 60
14. ข้อสอบ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 25

ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ (ไฟล์ .pdf)

ดาวน์โหลด : ตัวอย่างเนื้อหาและสารบัญ เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 2567 จำนวน 1,000 ข้อ

ทำไม? ชุดติวเตรียมสอบท้องถิ่น ของ ว.วิชาการ จึงแตกต่างจากชุดติวเตรียมสอบท้องถิ่นทั่วไป

1. สร้างงานเฉพาะ
เพราะว่า… ชุดติวจัดทำโดยติวเตอร์ที่ไปดูข้อสอบจริงจากสนามสอบ กลั่นจากประสบการณ์จริง สิ่งที่ผู้เตรียมตัวสอบควรได้รู้ ก่อนไปสอบ อยู่ในชุดติวแล้ว ชุดติวไม่มีจำหน่ายทั่วไป เพราะเราสร้างงานเฉพาะ ต้องสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บนี้เท่านั้น

2. จัดทำโดย ติวเตอร์ที่ได้รับหนังสือรับรองการสอบภาค ก. ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเคยดำรงตำแหน่งข้าราชการท้องถิ่น จึงเข้าใจการสอบท้องถิ่นเป็นอย่างดี
ติวเตอร์เป็นผู้ที่สอบบรรจุได้ ทำงานจริง เป็นเครื่องการันตีได้อย่างดีว่าเป็นติวเตอร์ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ เคยดำรงตำแหน่ง

  • ข้าราชส่วนท้องถิ่น
  • นิติกร (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
  • ปลัดอำเภอ

ความคิดเห็นบางส่วนจากผู้ที่ซื้อชุดติว

คลิก รีวิวผู้สอบผ่าน : หนูขอบคุณอาจารย์มากนะคะ สำหรับหนังสือดีดี และเอียด ครอบคลุม ทุก พรบ. หนูซื้อหนังสือพร้อมทั้ง DVD ของอาจารย์ครั้งแรก หนูสอบติดเลย อาจารย์ติวแบบไม่หวงความรู้ วิธีการถ่ายทอดออกมาของอาจารย์ ทำให้รับรู้ได้เลยว่าอาจารย์ทุ่มเทมากแค่ไหนกับนักเรียน นักศึกษาของอาจารย์ หนูขอขอบคุณอีกครั้งนะคะ ขอบคุณค่ะ
รีวิวผู้สอบผ่านท้องถิ่น

รายละเอียดที่จะได้รับ

ที่ รายการ
1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง สั่งซื้อจากร้านค้าชั้นนำของประเทศไทย พร้อมสแกนไวรัสทั้งก่อนและหลังบรรจุด้วย Bitdefender ผู้นำด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับโลก
2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี
3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น 67 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี
4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 67 จำนวน 243 หน้า ขนาด B5 182 x 257 มม. (เล็กกว่า A4 เล็กน้อยเพราะออกแบบให้พกพาง่าย) เนื้อในพิมพ์ขาวดำใช้กระดาษ 70 แกรม ปกพิมพ์ 4 สี

สั่งซื้อชุดติว

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

    ชื่อ-สกุล*

    เบอร์โทรศัพท์*

    อีเมล์*