3.ประธานสภา รองประธานสภา ฯ


เมืองพัทยา เรื่องที่ 3 ประธานสภา รองประธานสภา เลขานุการประธาน ผู้ช่วยเลขานุการประธาน เลขานุการสภา

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

มาตรา 22 ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกเป็นประธานสภาเมืองพัทยาคนหนึ่งและรองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนสองคน แล้วเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง

รองประธานสภาเมืองพัทยา มี 2 คน

การเลือกประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาให้กระทำในการประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรกภายหลังจากการเลือกตั้งทั่วไป

มาตรา 23 ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา อยู่ในตำแหน่งจนครบอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา หรือถือว่ามีการยุบสภาเมืองพัทยาตามมาตรา 19 วรรคสี่

มาตรา 24 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา 23 ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) พ้นจากสมาชิกภาพแห่งสภาเมืองพัทยา

(2) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

มาตรา 25 ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลงเพราะเหตุใดเหตุหนึ่งตามมาตรา 24 ให้สภาเมืองพัทยาเลือกสมาชิกขึ้นเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่างแทนภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง

ถ้าประธาน และ รองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลงให้เลือกแทนตำแหน่งที่ว่าง ภายใน 15 วัน

มาตรา 26 ประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ดำเนินการประชุมและดำเนินกิจการอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับเมืองพัทยา

รองประธานสภาเมืองพัทยามีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทำกิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย

ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาหรือประธานสภาเมืองพัทยาไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งปฏิบัติหน้าที่แทน และในกรณีที่ไม่มีประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่ง หรือประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่หนึ่งไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้หรือไม่ปฏิบัติหน้าที่ ให้รองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่สองปฏิบัติหน้าที่แทน

การทำงานแทนประธานฯ ใช้คำว่า “ปฏิบัติหน้าที่แทน”

ในการประชุมครั้งใดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานในที่ประชุม ให้สมาชิกเลือกกันเองเพื่อทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสำหรับการประชุมครั้งนั้น

ในการประชุมครั้งใด ถ้าผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระการประชุม แต่สมาชิกจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของสมาชิกเท่าที่มีอยู่เสนอให้เปิดประชุม ให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป จนกว่าสมาชิกจะมีมติให้ปิดประชุม และให้นำความในวรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับกรณีดังกล่าว

ประธานสั่งปิดประชุมก่อนหมดวาระการประชุม สมาชิกเข้าชื่อ 1 ใน 3 ให้ดำเนินการประชุมต่อจนหมดวาระการประชุมได้

มาตรา 27 ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจำนวนรองประธานสภาเมืองพัทยา เพื่อช่วยเหลือกิจการตามที่ได้รับมอบหมาย

เลขานุการ + ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาฯ แต่งตั้งได้ไม่เกินจำนวนรองประธานสภาเมืองพัทยา

บุคคลซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาหรือผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ต้องมิใช่รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

(1) ประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง

(2) ประธานสภาเมืองพัทยามีคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

(3) ตาย

(4) ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อประธานสภาเมืองพัทยา

(5) ต้องคำพิพากษาให้จำคุกและถูกคุมขังอยู่โดยหมายของศาล

มาตรา 28 ให้ปลัดเมืองพัทยาทำหน้าที่เลขานุการสภาเมืองพัทยา มีหน้าที่รับผิดชอบงานธุรการและการจัดประชุมและงานอื่นใดตามที่สภาเมืองพัทยามอบหมาย

ปลัดเมืองพัทยา เป็น เลขานุการสภาเมืองพัทยา

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

15. สภาเมืองพัทยา ให้มีรองประธานสภาเมืองพัทยาได้จำนวนกี่คน
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน

16. ใครเป็นผู้มีอำนาจในการแต่งตั้งประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยา
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด

17. ประธานสภาเมืองพัทยาและรองประธานสภาเมืองพัทยาต้องการลาออกต้องยื่นหนังสือต่อผู้ดำรงตำแห่งตามข้อใด
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด

18. กรณีที่ประธานสภาเมืองพัทยาหรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง ให้เลือกใหม่ภายในกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 45 วัน
4. 60 วัน

19. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา สามารถแต่งตั้งได้ตามจำนวนในข้อใด
1. 3 คน
2. 4 คน
3. 5 คน
4. ไม่เกินจำนวนรองประธานสภาเมืองพัทยา

20. เลขานุการสภาเมืองพัทยา คือผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
1. ปลัดเมืองพัทยา
2. ผู้ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง
3. ผู้ที่สมาชิกสภาเมืองพัทยามีมติแต่งตั้ง
4. ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ

ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า

คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ