1.เรื่องทั่วไป


อบต. เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป อบต.

 1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 2. ฉบับแรกใช้บังคับวันที่ 2 มี.ค. 2538
 3. ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 ใช้บังคับวันที่ 17 เม.ย. 2562
 4. การตรา พรบ. นี้ได้มีการยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
 5. คำนิยามที่สำคัญ
  “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
  “ตำบล” หมายความว่า ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตำบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
 6. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ หลักในการจำง่ายๆ กฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร รัฐมนตรีกระทรวงนั้นต้องรักษาการ (อปท. เกี่ยวข้องกับมหาดไทย)
 7. สภาตำบลในปัจจุบันไม่มีแล้ว ยกฐานะเป็น อบต. หมดแล้ว แต่ยังอยู่ในเนื้อหาของ พรบ. จึงจำเป็นต้องศึกษา

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 180 วัน
4. 1 ปี

2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้วันที่
1. 1 มีนาคม 2537
2. 2 มีนาคม 2537
3. 1 มีนาคม 2538
4. 2 มีนาคม 2538

3. ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เทศบาล
4. สุขาภิบาล

4. “ตำบล” ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หมายถึงข้อใด
1. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่ในเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 คือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี