1.เรื่องทั่วไป


อบต. เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการจัดระเบียบบริหารของตำบล

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

1. ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน
2. ฉบับแรกใช้บังคับ 2 มี.ค. 2538
3. ฉบับที่ 7 ล่าสุด ใช้บังคับ 17 เม.ย. 2562

มาตรา 3 ให้ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 326 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่นในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้

“หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น แต่ไม่รวมถึงองค์การบริหารส่วนจังหวัด

หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ไม่รวม องค์การบริหารส่วนจังหวัด

“นายอำเภอ” หมายความรวมถึงปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย

“ตำบล” หมายความว่า ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และในกรณีที่ตำบลใดมีพื้นที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ให้หมายความถึงเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ หลักในการจำง่ายๆ กฎหมายนั้นเกี่ยวข้องกับอะไร รัฐมนตรีกระทรวงนั้นต้องรักษาการ (อปท. เกี่ยวข้องกับมหาดไทย)

กฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้

หมวด 1
สภาตำบล

มาตรา 6 ในตำบลหนึ่งให้มีสภาตำบลสภาหนึ่งมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
ให้สภาตำบลมีฐานะเป็นนิติบุคคล

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดกี่วัน
1. 60 วัน
2. 90 วัน
3. 180 วัน
4. 1 ปี

2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 บังคับใช้วันที่
1. 1 มีนาคม 2537
2. 2 มีนาคม 2537
3. 1 มีนาคม 2538
4. 2 มีนาคม 2538

3. ข้อใดไม่ใช่ “หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น”
1. องค์การบริหารส่วนตำบล
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. เทศบาล
4. สุขาภิบาล

4. “ตำบล” ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 หมายถึงข้อใด
1. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่ในเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
2. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่นอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
3. ตำบลตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ที่อยู่ทั้งในและนอกเขตหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
4. หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

5. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 คือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ

ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 รายวิชา จำนวน 29 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 317 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น 64 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 167 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 64 จำนวน 221 หน้า

คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ