2.ประเภทของเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล


เทศบาล เรื่องที่ 2 ประเภทของเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เทศบาล เรื่องที่ 2 ประเภทของเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล

 1. การจัดตั้งเทศบาลทุกระดับไม่ว่าจะเป็น การยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาล / หรือจากเทศบาลตำบล เป็น เทศบาลเมือง ต้องทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
 2. เทศบาลแบ่งได้ 3 ประเภท (เทศบาลตำบล, เทศบาลเมือง, เทศบาลนคร)
 3. เทศบาลตำบล ได้แก่ ท้องถิ่นซึ่งมีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล
 4. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป
 5. เทศบาลนคร ได้แก่ ท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป
 6. สมาชิกสภาเทศบาลให้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง และจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) จะขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้
  6.1 สภาเทศบาลตำบล มี ส.ท. 12 คน
  6.2 สภาเทศบาลเมือง มี ส.ท. 18 คน
  6.3 สภาเทศบาลนคร มี ส.ท. 24 คน
 7. ก่อนเข้ารับหน้าที่สมาชิกสภาเทศบาลต้องปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งจะซื่อสัตย์สุจริตและปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น”
 8. การพ้นจากตำแหน่งของสมาชิกสภาเทศบาล เฉพาะประเด็นสำคัญ (มาตรา 19 (3) (5) (7) และ (8))
  8.1 ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
  8.2 ขาดประชุมสภาเทศบาล 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  8.3 สภาเทศบาลมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และต้องมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  8.4 ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมาลงคะแนนเสียงถอดถอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

10. เทศบาลแบ่งได้เป็นกี่ประเภท
1. 1 ประเภทคือ เทศบาลตำบล
2. 3 ประเภทคือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร
3. 1 ประเภทคือ เทศบาลเมือง
4. 2 ประเภทคือ เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง

11. เทศบาลอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป เรียกว่า
1. เทศบาลตำบล
2. เทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร
4. ถูกทุกข้อ

12. เทศบาลอันเป็นที่ตั้งของชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป เรียกว่า
1. เทศบาลตำบล
2. เทศบาลเมือง
3. เทศบาลนคร
4. ถูกทุกข้อ

13. สภาเทศบาลตำบลประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
1. 12 คน
2. 18 คน
3. 24 คน
4. 30 คน

14. สภาเทศบาลเมืองประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
1. 12 คน
2. 18 คน
3. 24 คน
4. 30 คน

15. สภาเทศบาลนครประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
1. 12 คน
2. 18 คน
3. 24 คน
4. 30 คน

16. สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระในการตำแหน่งได้คราวละกี่ปี
1. 2 ปี
2. 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
3. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
4. 4 ปี วาระเดียว

17. ข้อใดไม่ใช่การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาล
1. ถึงคราวออกตามวาระ
2. มีการยุบสภาเทศบาล
3. ตาย
4. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ

18. ถ้าสภาเทศบาลจะมีมติให้สมาชิกคนใดพ้นจากตำแหน่ง ต้องเข้าชื่อ และมีคะแนนเสียงตามข้อใด
1. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
3. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
4. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

19. การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลคนใดพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีมีผู้มาลงคะแนนเสียงตามข้อใด
1. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
3. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
4. กึ่งหนึ่ง

20. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ใครมีอำนาจสอบสวนเหตุดังกล่าว
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. นายอำเภอ
3. ท้องถิ่นจังหวัด
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

21. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และสมาชิกผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินกี่ปีไม่ต้องดำเนินการสอบสวน
1. ครึ่งปี
2. 1 ปี
3. 1 ปี 6 เดือน
4. 2 ปี

22. เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสอบสวน และวินิจฉัยภายในกี่วัน
1. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
2. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
3. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี