แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563 อบต. เทศบาล อบจ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 46 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า งานสารบรรณ ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร

แนวข้อสอบท้องถิ่น 41 : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

ใครเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 39 : ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทําทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561

สินทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตามคำนิยามของสินทรัพย์หมุนเวียน เรียกว่า

แนวข้อสอบท้องถิ่น 38 : ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

แผนงานหรืองานสำหรับประมาณการด้านรายรับและรายจ่ายแสดงในรูปตัวเลขจำนวนเงิน คือ