แนวข้อสอบท้องถิ่น 53 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจ หรือสั่งการไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใด
 • 2. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในกรม
 • 3. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรม
 • 4. ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชารองจากบุคคลใด
 • 5. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
 • 6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
 • 7. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นได้กี่คน
 • 8. ถ้ากำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันให้ออกเป็น กฎหมายใด
 • 9. ใครที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
 • 10. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • 11. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงคือ
 • 12. บุคคลใดเป็นข้าราชการเมือง
 • 13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 14. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคือ
 • 16. เมื่อนายกรัฐมนตรี ตาย, ขาดคุณสมบัติ, จำคุก, สภาลงมติไม่ไว้วางใจ, ศาลวินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดลง
 • 17. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 18. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี
 • 19. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
 • 20. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
Submit