แนวข้อสอบท้องถิ่น 53 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. กระทรวง ทบวง กรม จะมอบอำนาจ หรือสั่งการไปยังหัวหน้าคณะผู้แทนให้แจ้งผ่านหน่วยงานใด
 • 2. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในกรม
 • 3. ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ข้าราชการในสำนักงานเลขานุการกรม
 • 4. ปลัดกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชารองจากบุคคลใด
 • 5. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวง
 • 6. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานรัฐมนตรี
 • 7. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นได้กี่คน
 • 8. ถ้ากำหนดให้ส่วนราชการระดับกรมตั้งแต่สองส่วนราชการไปอยู่ภายใต้กลุ่มภารกิจเดียวกันให้ออกเป็น กฎหมายใด
 • 9. ใครที่สามารถวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรร่วมกันได้
 • 10. การจัดระเบียบราชการของกระทรวง ประกอบด้วยอะไรบ้าง
 • 11. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในกระทรวงคือ
 • 12. บุคคลใดเป็นข้าราชการเมือง
 • 13. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 14. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 15. ผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคือ
 • 16. เมื่อนายกรัฐมนตรี ตาย, ขาดคุณสมบัติ, จำคุก, สภาลงมติไม่ไว้วางใจ, ศาลวินิจฉัยความเป็นนายกสิ้นสุดลง
 • 17. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายในสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 18. การรวม หรือการโอน ถ้าไม่มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้น ให้สำนักงาน ก.พ. และสำนักงบประมาณตรวจสอบมิให้มีการกำหนดตำแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างเพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกี่ปี
 • 19. การเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
 • 20. การยุบส่วนราชการ ของ สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง หรือกรม ให้ออกเป็นกฎหมายใด
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี