แนวข้อสอบท้องถิ่น 48 : พรบ.เทศบาล 2496

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. กรณีสภาเทศบาลวินิจฉัยให้สมาชิกสภาเทศบาลผู้ใด ออกจากสมาชิกสภาพได้นั้น มติต้องมีคะแนนเสียงไม่ต่ำกว่าเท่าใด ของจำนวนสมาชิกที่อยู่ในตำแหน่ง
 • 2. ผู้ใดมีหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาเทศบาล
 • 3. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 จะใช้บังคับแก่การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทใด และเมื่อใด ให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 4. ในกรณีที่ยังไม่มีประธานสภาเทศบาล หรือประธานสภาเทศบาลไม่เรียกประชุมตามกฎหมายผู้ใดจะเป็นผู้เรียกประชุม
 • 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้ถือหลักเกณฑ์ตามข้อใด
 • 6. การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบล ให้แบ่งเขตเลือกตั้งเทศบาลเป็นเขตเลือกตั้งกี่เขต
 • 7. การยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบล ต้องตราเป็นอะไร
 • 8. สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น นับจากวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ตามข้อใด
 • 9. การเปลี่ยนแปลงชื่อหรือการเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล ให้กระทำโดย
 • 10. เทศบาลนครได้แก่ท้องถิ่นชุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป
 • 11. เทศบาลนคร มีรองนายกเทศมนตรีได้ไม่เกินกี่คน
 • 12. ผู้ใดมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลเทศบาล ให้ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่โดยถูกต้องตามกฎหมาย
 • 13. รองประธานสภาเทศบาลลาออก จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ใด
 • 14. สมาชิกสภาเทศบาลลาออกจากตำแหน่ง จะต้องยื่นหนังสือลาออกต่อใคร
 • 15. บุคคลใดเป็นมีคุณสมบัติเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น
 • 16. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล
 • 17. เมื่อมีกฎหมายบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้มีอำนาจตราเทศบัญญัติ จะกำหนดโทษปรับผู้ละเมิดเทศบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แต่ห้ามมิให้กำหนดเกินกี่บาท
 • 18. การประชุมสภาเทศบาล ต้องมีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่าจำนวนเท่าใด จึงครบองค์ประชุม ข้อใดกล่าวถูกต้อง
 • 19. การประชุมสภาเทศบาลสมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
 • 20. องค์การเทศบาลประกอบด้วย
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี