แนวข้อสอบท้องถิ่น 50 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
 • 2. ผู้แทนเทศบาลของคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 3. คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนกี่คน
 • 4. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ซึ่งคัดเลือกจากบุคคลซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านใดบ้าง ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 5. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
 • 6. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ต้องเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
 • 7. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
 • 8. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
 • 9. กรรมการโดยตำแหน่งของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน
 • 10. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน
 • 11. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 12. บุคคลใด เป็นประธานคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 13. ใครเป็นมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 14. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดของคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
 • 15. หมวด 1 ใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เกี่ยวกับเรื่องใด
 • 16. องค์การปกครองท้องถิ่น หมายความว่า
 • 17. อยากทราบว่าในคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
 • 18. บุคคลซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องเป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตจังหวัดนั้นเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าระยะเวลาเท่าใดนับถึงวันที่ได้รับการเสนอชื่อ
 • 19. ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีวาระดำรงตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 20. การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างจะกำหนดให้สูงกว่าร้อยละเท่าใดไม่ได้
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี