1.เรื่องทั่วไป


เมืองพัทยา เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. 2542

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ให้ไว้ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2542
เป็นปีที่ 54 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 29 ประกอบกับมาตรา 35 และมาตรา 48 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของรัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542”

มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ฉบับแรกใช้บังคับวันที่ 30 พฤศจิกายน 2542
ฉบับที่ 3 (ล่าสุด) ใช้บังคับวันที่ 17 เมษายน 2562

มาตรา 3 ให้ยกเลิก

(1) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521

(2) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 พ.ศ. 2523

(3) พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534

มาตรา 4 บทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งใดที่ได้กำหนดเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือปลัดเมืองพัทยาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา ให้ถือว่าบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ ประกาศ หรือคำสั่งนั้น อ้างถึงประธานสภาเมืองพัทยาหรือนายกเมืองพัทยาตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้

“สมาชิก” หมายความว่า สมาชิกสภาเมืองพัทยา

“ข้อบัญญัติ” หมายความว่า ข้อบัญญัติเมืองพัทยา

“ผู้ว่าราชการจังหวัด” หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา 6 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวง ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้

หลักง่ายๆ เมืองพัทยาคือท้องถิ่น แล้วท้องถิ่นก็สังกัดมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเป็นผู้รักษาการ

หมวด 1
การจัดตั้งเมืองพัทยา

มาตรา 7 ให้จัดตั้งเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอาณาเขตตามเขตเมืองพัทยาที่มีอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็นนิติบุคคล

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

การจัดตั้งเมืองพัทยาตราเป็นพระราชบัญญัติ

การเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

หมวด 2
การบริหารเมืองพัทยา

มาตรา 8 การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย

(1) สภาเมืองพัทยา

(2) นายกเมืองพัทยา

องค์ประกอบของเมืองพัทยา คือ สภา + นายก

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 บังคับใช้วันที่
1. 30 กันยายน 2542
2. 30 ตุลาคม 2542
3. 30 พฤศจิกายน 2542
4. 30 ธันวาคม 2542

2. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่
1. 15 พฤศจิกายน 2562
2. 16 พฤศจิกายน 2562
3. 17 พฤศจิกายน 2562
4. 18 พฤศจิกายน 2562

3. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
2. ปลัดกระทรวงมหาดไทย
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
4. ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็น
1. พระราชบัญญัติ
2. พระราชกำหนด
3. พระราชกฤษฎีกา
4. กฎกระทรวง

5. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย
1. สมาชิกเมืองพัทยา
2. นายกเมืองพัทยา
3. สมาชิกเมืองพัทยา และ นายกเมืองพัทยา
4. สภาเมืองพัทยา และ นายกเมืองพัทยา

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ

ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า

คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ