1.เรื่องทั่วไป


อบจ. เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป อบจ.

 1. ฉบับแรกใช้บังคับวันที่ 1 พ.ย. 2540
 2. ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2562 ใช้บังคับวันที่ 17 เม.ย. 2562
 3. คำนิยามที่สำคัญ
  1. “จังหวัด” หมายความว่า จังหวัดตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
  2. “ราชการส่วนท้องถิ่นอื่น” หมายความว่า เทศบาล สุขาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น นอกจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 5. องค์ประกอบ “องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น
 7. เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดได้แก่เขตจังหวัด

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใด
1. 31 ธันวาคม 2540
2. 1 กันยายน 2540
3. 31 ตุลาคม 2540
4. 1 พฤศจิกายน 2540

2. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใด
1. 16 กุมภาพันธ์ 2562
2. 18 กุมภาพันธ์ 2562
3. 16 เมษายน 2562
4. 17 เมษายน 2562

3. การตราพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้มีการยกเลิกระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัด และประกาศของคณะปฏิวัติ รวมทั้งสิ้นกี่ฉบับ
1. 9 ฉบับ
2. 10 ฉบับ
3. 11 ฉบับ
4. 12 ฉบับ

4. “จังหวัด” และ “อำเภอ” ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หมายถึงจังหวัดและอำเภอตามกฎหมายใด
1. กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
2. กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
3. กฎหมายว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
4. กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด

5. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดคือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

6. องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกอบด้วย
1. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
3. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
4. ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

7. ฐานะองค์การบริหารส่วนจังหวัดข้อใดถูกต้องที่สุด
1. เป็นนิติบุคคล
2. เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
3. เป็นนิติบุคคล และราชการส่วนท้องถิ่น
4. ไม่เป็นนิติบุคคล แต่เป็นราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี