1.บททั่วไป


รัฐธรรมนูญ เรื่องที่ 1
บททั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 1 บททั่วไป ของรัฐธรรมนูญ

 1. รัฐธรรมนูญ เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560 (วันเริ่มใช้รัฐธรรมนูญ เป็นวันเดียวกันกับวันที่ลงนามรับรองและประกาศ)
 2. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเป็นผู้ยกร่าง
 3. รัฐบาลเป็นผู้ตรา
 4. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) เป็นผู้ลงนามรับรอง
 5. รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ
 6. มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา 1 บทเฉพาะกาล
 7. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก
 8. มาตรา 1 กล่าวถึง ความเป็นรัฐเดียว “ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้”
 9. มาตรา 2 กล่าวถึง รูปแบบการปกครอง “ประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข”
 10. อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทย
 11. พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจอธิปไตยทาง รัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
1. ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 134 ตอนที่ 40 ก
2. เริ่มใช้ ณ วันที่ 6 เมษายน 2560
3. มีทั้งหมด 16 หมวด 279 มาตรา
4. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นผู้ลงนามรับรอง

2. องค์กรใดทำหน้าที่ยกร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
1. สภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.)
2. คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
3. คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
4. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

3. มาตรา 1 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกล่าวถึงราชอาณาจักรในเรื่องใด
1. ความเป็นรัฐเดียว
2. ความสามัคคี
3. ความดีงาม
4. ความเป็นประชาธิปไตย

4. อำนาจอธิปไตยเป็นของผู้ใด
1. ปวงชนชาวไทย
2. คณะรัฐมนตรี
3. รัฐสภา
4. ศาล

5. พระมหากษัตริย์ทรงใช้อำนาอธิปไตยผ่านทางใด
1. รัฐมนตรี รัฐสภา และศาล
2. ศาล รัฐสภา และคณะรัฐมนตรี
3. รัฐสภา ศาล และวุฒิสภา
4. สภาผู้แทนราษฎร คณะรัฐมนตรี และศาล

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี