แนวข้อสอบท้องถิ่น 52 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. กรรมการจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใด
 • 2. คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องมีผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนกี่คน
 • 3. ภาษีธุรกิจเฉพาะท้องถิ่นสามารถจัดเก็บเพิ่มขึ้นได้ไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 4. การเสนอรายงานเกี่ยวกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเสนอต่อใคร
 • 5. การพิจารณาทบทวนการกำหนดอำนาจและหน้าที่ และการจัดสรรรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องพิจารณาทุก ๆ ระยะเวลากี่ปี
 • 6. ข้อใดคืออำนาจหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 7. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าอย่างไร
 • 8. บุคคลใดเป็นประธาน คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 9. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มาจากผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเลือกกันเองมีจำนวนกี่คน
 • 10. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกี่คน
 • 11. บุคคลใดสามารถเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
 • 12. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 • 13. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละกี่ปี
 • 14. สำนักคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีที่ตั้งสำนักงานอยู่ที่ใด
 • 15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผู้รักษาการกี่ตำแหน่ง
 • 16. ผู้ใดไม่ได้เป็นนคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 17. ใครเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 18. เทศบาล พัทยา และ อบต. อาจมีรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่ม เมื่อได้รับจัดสรรแล้วร้อยละเท่าใด
 • 19. กรุงเทพมหานคร อาจออกข้อบัญญัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุราไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 20. องค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจมีรายได้ออกข้อบัญญัติจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะ ไม่เกินร้อยละเท่าใด
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี