แนวข้อสอบท้องถิ่น 55 : พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาลในจังหวัด
  มาตรา 71
 • 2. เทศบาลระดับใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนไม่ได้
  มาตรา 71
 • 3. เทศบาลระดับใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนก็ได้
  มาตรา 71
 • 4. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนหรือระงับ การปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ให้นายกฯ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
  มาตรา 72
 • 5. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันใด
  มาตรา 48 ปัญจทศ
 • 6. วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกเทศมนตรี (ข้อใดถูกต้องที่สุด)
  มาตรา 48 สัตต
 • 7. เมื่อนายกเทศมนตรี ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด
  มาตรา 48 สัตต
 • 8. คุณสมบัติของนายกเทศมนตรีข้อใดไม่ถูกต้อง
  มาตรา 48 เบญจ
 • 9. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
  มาตรา 24
 • 10. ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
  มาตรา 24
 • 11. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกให้ที่ประชุมเลือกใคร
  มาตรา 24
 • 12. พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่
  มาตรา 2
 • 13. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าได้จำนวนสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อใดให้เลือกตั้งใหม่
  มาตรา 15
 • 14. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงใครมีอำนาจสอบสวน
  มาตรา 19
 • 15. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ผู้มีอำนาจสอบสวนต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  มาตรา 19
 • 16. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ถ้าสมาชิกฯ ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินกี่ปีห้ามทำการสอบสวน
  มาตรา 19
 • 17. การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ รองนายกเทศมนตรี ให้นับถึง
  มาตรา 48 นว
 • 18. ท้ายพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จะกล่าวถึงเหตุผลในการแก้กฎหมายข้อใดไม่ใช่
 • 19. นายกเทศมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงเมื่อใด
  มาตรา 29
 • 20. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  มาตรา 33
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี