แนวข้อสอบท้องถิ่น 55 : พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดมีอำนาจหน้าที่กำกับดูแลเทศบาลในจังหวัด
  มาตรา 71
 • 2. เทศบาลระดับใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนไม่ได้
  มาตรา 71
 • 3. เทศบาลระดับใดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะมอบหมายให้นายอำเภอปฏิบัติการแทนก็ได้
  มาตรา 71
 • 4. กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเพิกถอนหรือระงับ การปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี ให้นายกฯ มีสิทธิอุทธรณ์ได้ภายในกี่วัน
  มาตรา 72
 • 5. ในระหว่างที่ไม่มีนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่ของนายกเทศมนตรีเท่าที่จำเป็นได้เป็นการชั่วคราวจนถึงวันใด
  มาตรา 48 ปัญจทศ
 • 6. วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกเทศมนตรี (ข้อใดถูกต้องที่สุด)
  มาตรา 48 สัตต
 • 7. เมื่อนายกเทศมนตรี ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด
  มาตรา 48 สัตต
 • 8. คุณสมบัติของนายกเทศมนตรีข้อใดไม่ถูกต้อง
  มาตรา 48 เบญจ
 • 9. ผู้ใดมีหน้าที่ต้องกำหนดให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรก
  มาตรา 24
 • 10. ให้สมาชิกสภาเทศบาลได้มาประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกภายในกี่วันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
  มาตรา 24
 • 11. การประชุมสภาเทศบาลครั้งแรกให้ที่ประชุมเลือกใคร
  มาตรา 24
 • 12. พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่
  มาตรา 2
 • 13. ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ถ้าได้จำนวนสมาชิกไม่ถึงเกณฑ์ตามข้อใดให้เลือกตั้งใหม่
  มาตรา 15
 • 14. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลงใครมีอำนาจสอบสวน
  มาตรา 19
 • 15. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ผู้มีอำนาจสอบสวนต้องสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  มาตรา 19
 • 16. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดสิ้นสุดลง ถ้าสมาชิกฯ ผู้นั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินกี่ปีห้ามทำการสอบสวน
  มาตรา 19
 • 17. การนับอายุและการนับระยะเวลาของคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอย่างอื่นของ รองนายกเทศมนตรี ให้นับถึง
  มาตรา 48 นว
 • 18. ท้ายพระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 จะกล่าวถึงเหตุผลในการแก้กฎหมายข้อใดไม่ใช่
 • 19. นายกเทศมนตรี ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงเมื่อใด
  มาตรา 29
 • 20. ใครเป็นผู้รักษาการตาม พระราชบัญญัติ เทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562
  มาตรา 33
Submit