แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ผู้ตำแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 2. คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ที่มาจากนายกเทศมนตรีจำนวนกี่คน
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 3. หน่วยงานใดต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บได้ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 4. หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ใคร
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 5. การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลา โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาในการประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 7. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 8. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 9. เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนใดของปี
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 10. ถ้าเจ้าของป้ายตายใครมีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 11. ถ้าติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานภายในกี่วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 12. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตราเท่าใดต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 13. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตราเท่าใดต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 14. การให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวรให้ผู้เช่าได้รับสิทธิการเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมีกำหนดไม่เกินกี่ปีนับแต่วันลงนามสัญญาเช่า
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 15. เงื่อนไขในการให้เช่าโดยวิธีประมูล ให้มีหลักประกันซองประมูล เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 16. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้เช่าในอัตราใดของประโยชน์ตอบแทน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 17. เงินรายรับ หมายความว่า
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 18. แผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุกระยะตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 19. ทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า ยอดเงินสะสมจำนวนร้อยละเท่าใด ของยอดเงินสะสมประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 20. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่ดอก
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี