แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน ทาง ว.วิชาการ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม
 • 1. ผู้ตำแหน่งใดเป็นประธานคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 2. คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด ที่มาจากนายกเทศมนตรีจำนวนกี่คน
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 3. หน่วยงานใดต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บได้ ให้แก่คณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 4. หลังจากที่กระทรวงมหาดไทยประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี จำนวนภาษีที่จัดเก็บแล้วให้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้ใคร
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 5. การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศกำหนดระยะเวลา โดยปิดประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 6. ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาในการประกอบเกษตรกรรม ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 7. ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัย ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 8. บุคคลธรรมดาเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้าง แต่ไม่ได้เป็นเจ้าของที่ดิน ไม่เกินกี่ล้านบ้าน ให้ได้รับยกเว้นมูลค่าของฐานภาษี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 9. เจ้าของป้ายต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายในเดือนใดของปี
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 10. ถ้าเจ้าของป้ายตายใครมีหน้าที่ต้องชำระภาษีป้าย
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 11. ถ้าติดตั้งหรือแสดงป้ายอันต้องเสียภาษีภายหลังเดือนมีนาคม ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายต่อพนักงานภายในกี่วันนับแต่วันที่ติดตั้งหรือแสดงป้าย
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 12. ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน ให้คิดอัตราเท่าใดต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 13. ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศและหรือปนกับภาพและหรือเครื่องหมายอื่น ให้คิดอัตราเท่าใดต่อ 500 ตารางเซนติเมตร
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 14. การให้เช่าที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งก่อสร้างที่มีลักษณะถาวรให้ผู้เช่าได้รับสิทธิการเช่าอาคารหรือสิ่งก่อสร้างมีกำหนดไม่เกินกี่ปีนับแต่วันลงนามสัญญาเช่า
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 15. เงื่อนไขในการให้เช่าโดยวิธีประมูล ให้มีหลักประกันซองประมูล เป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่าร้อยละเท่าใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 16. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้เช่าในอัตราใดของประโยชน์ตอบแทน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543
 • 17. เงินรายรับ หมายความว่า
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 18. แผนการใช้จ่ายเงิน หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงิน ของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลังทุกระยะตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 19. ทุนสำรองเงินสะสม หมายความว่า ยอดเงินสะสมจำนวนร้อยละเท่าใด ของยอดเงินสะสมประจำปีทุกสิ้นปีงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 20. ตู้นิรภัยให้มีลูกกุญแจอย่างน้อยกี่ดอก
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Submit