แนวข้อสอบท้องถิ่น 51 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา และผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาใครเป็นผู้แต่งตั้ง
 • 2. ในกรณีที่ตำแหน่งประธานสภาเมืองพัทยา หรือรองประธานสภาเมืองพัทยาว่างลง ให้สภาเมืองพัทยาเลือกภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งว่างลง
 • 3. ใครเป็นผู้แต่งตั้ง ประธานสภาเมืองพัทยา และรองประธานสภาเมืองพัทยา
 • 4. ให้สภาเมืองพัทยาเลือกรองประธานสภาเมืองพัทยา จำนวนกี่คน
 • 5. เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกขึ้นแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่อายุของสภาเมืองพัทยาเหลืออยู่ไม่ถึง 180 วัน
 • 6. เมื่อตำแหน่งสมาชิกว่างลงเพราะถึงคราวออก ตามอายุของสภาเมืองพัทยา หรือมีการยุบสภาเมืองพัทยา ให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
 • 7. สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีวาระการดำรงตำแหน่งกี่ปี
 • 8. สภาเองพัทยาประกอบด้วยสมาชิกสภาจำนวนกี่คน
 • 9. ใครเป็นเลขานุการสภาเมืองพัทยา
 • 10. ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยามีจำนวนไม่เกินกี่คน
 • 11. การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็นกฎหมายใด
 • 12. รองนายกเมืองพัทยาได้มาโดยวิธีใด
 • 13. ให้เมืองพัทยามีฐานะเป็น
 • 14. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย
 • 15. ประธานสภาเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาและผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาไม่เกินจำนวนตามข้อใด
 • 16. ภายในกี่วันนับแต่วันเลือกตั้งสมาชิกอันเป็นการเลือกตั้งทั่วไปให้เรียกประชุมสภาเมืองพัทยาครั้งแรก
 • 17. นปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาไม่น้อยกว่า
 • 18. จำนวนสมัยประชุมสามัญและวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีแต่ละสมัยให้..........กำหนด
 • 19. สมัยประชุมสามัญให้มีกำหนดกี่วัน
 • 20. ใครมีหน้าที่ช่วยประธานสภาเมืองพัทยาปฏิบัติการตามหน้าที่และกระทํากิจการตามที่ประธานสภาเมืองพัทยามอบหมาย
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี