แนวข้อสอบท้องถิ่น 54 : พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 บังคับใช้วันที่
  มาตรา 1
 • 2. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนเขตเลือกตั้งละกี่คน
  มาตรา 45
 • 3. ให้ถือเขตใดเป็นเขตเลือกตั้ง มาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
  มาตรา 45
 • 4. ในการเลือกตั้งถ้าหมู่บ้านใดมีราษฎรไม่ถึงกี่คน ให้รวมหมู่บ้านนั้นกับหมู่บ้านที่มีพื้นที่ติดต่อกัน
  มาตรา 45
 • 5. การรวมหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งใครมีหน้าที่ดำเนินการและประกาศให้ประชาชนทราบภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีที่มีการเลือกตั้ง
  มาตรา 45
 • 6. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมีกำหนดคราวละกี่ปี
  มาตรา 45
 • 7. องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง 6 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวนกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 8. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 1 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 9. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 2 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 10. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 3 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 11. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 12. ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี 4 เขตเลือกตั้ง ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกี่คน
  มาตรา 45/1
 • 13. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุดลง เพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 47 ทวิ หรือกระทำการฝ่าฝืน มาตรา 64/2 วรรคสาม ใครเป็นผู้สอบสวน
  มาตรา 47 ทวิ
 • 14. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อใด (ข้อใดถูกต้องที่สุด)
  มาตรา 58/1
 • 15. วาระการดำรงตำแหน่งของ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ข้อใดถูกต้องที่สุด)
  มาตรา 58/2
 • 16. เมื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดำรงตำแหน่งครบสองวาระติดต่อกันแล้ว จะดำรงตำแหน่งได้อีกเมื่อพ้นระยะเวลาตามข้อใด
  มาตรา 58/2
 • 17. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลผู้ใดสิ้นสุด ให้นายอำเภอสอบสวนให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน
  มาตรา 64
 • 18. พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มอำนาจหน้าที่ของ อบต. ในเรื่องใด
  มาตรา 67
 • 19. ในกรณีที่นายอำเภอเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนตำบล หรือเสียหายแก่ราชการ ให้นายอำเภอมีอำนาจหน้าตามข้อใด
  มาตรา 90
 • 20. ให้นายอำเภอดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน นายก อบต. โดยพลัน เมื่อปรากฎว่า
  มาตรา 90/1
Submit