แนวข้อสอบท้องถิ่น 24 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวนกี่คน

1 2 3 4 5