แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2563 อบต. เทศบาล อบจ. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 36 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ในหมวดใด

แนวข้อสอบท้องถิ่น 33 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

ใครเป็นประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น 32 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันตามข้อใด