แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการคลังปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ข้อใดคือความหมายของ ปีงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 2. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 3. การเบิกจ่ายเงินโดยอาศัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ล่วงมาแล้วให้กระทำได้เฉพาะรายจ่ายในหมวดใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 4. ใครเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่จัดทำงบประมาณตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 5. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่งบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 6. นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วให้จัดทำสิ่งใดประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้วย
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 7. การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายเงินประเภทอื่นที่ต้องนำมาตั้งงบประมาณรายจ่ายใครมีอำนาจโอนเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้ว
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 8. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ของเทศบาล ถ้าได้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว ให้แจ้งการประกาศดังกล่าวแก่ผู้ใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 9. การโอนเงินงบประมาณรายจ่าย หรือการแก้ไข เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณการรายรับและงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบล ถ้าได้ประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบแล้ว ให้แจ้งการประกาศดังกล่าวแก่ผู้ใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 10. ใครเป็นผู้รับผิดชอบในการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 11. ใครเป็นผู้ช่วยเหลือในการรับผิดชอบการควบคุมงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 12. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแจ้งให้หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนทราบเมื่อใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 • 13. ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการอย่างไร
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 • 14. ก่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรการกุศลให้จัดทำบันทึกข้อตกลงกับผู้แทนดังกล่าวไม่น้อยกว่ากี่คน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 • 15. การเบิกจ่ายเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามกฎหมายฉบับใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559
 • 16. เมื่อส่งใบสำคัญคู่จ่ายเพื่อหักล้างเงินยืมแล้วให้จัดทำสิ่งใด
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ
 • 17. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับแจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ ให้บันทึกรายการในทะเบียนรายจ่ายในช่อง
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ
 • 18. หน่วยงานใดมีหน้าที่ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ
 • 19. หน่วยงานใดมีหน้าที่ออกหนังสือรับรองการหักค่าปรับการผิดสัญญาให้ผู้รับจ้างหรือผู้ขาย
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ
 • 20. ณ วันสิ้นปีงบประมาณ กรณียังไม่ได้รับเงินและเบิกจ่ายเงินอุดหนุนภายในปีงบประมาณ ให้ขอกันเงินไปที่หน่วยงานใด
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนฯ
Submit