แนวข้อสอบท้องถิ่น 45 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
 • 2. การเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) คำว่าด่วน หรือด่วนมาก จะต้องเขียนหรือพิมพ์ (หรือประทับตรา) ไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
 • 3. ข้อใดใน 4 ข้อต่อไปนี้ ให้ปฏิบัติเป็นรายการสุดท้ายในการรับหนังสือ
 • 4. ข้อใดไม่มีกำหนดไว้ในทะเบียนงานสารบรรณ
 • 5. การเสนอหนังสือที่ดีควรปฏิบัติอย่างไร
 • 6. ซองหนังสือราชการมีกี่ขนาด
 • 7. การเสนอหนังสือคืออะไร
 • 8. การเก็บหนังสือมีประโยชน์ต่อข้อใดมากที่สุด
 • 9. การเก็บหนังสือแบ่งออกเป็น 3 อย่าง ข้อใดไม่ใช่วิธีการเก็บหนังสือ 1 ใน 3 อย่างดังกล่าว
 • 10. หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
 • 11. ในสำเนาคู่ฉบับควรมีลายมือชื่อบุคคลต่อไปนี้ ยกเว้นผู้ใดที่ไม่จำเป็นต้องมี
 • 12. บรรทัดสุดท้ายของหนังสือสั่งการทุกประเภทจะต้องเป็นข้อความที่ระบุอะไร
 • 13. ประกาศ ณ วันที่……… ใช้กับหนังสือสั่งการชนิดใด
 • 14. การให้บุคคลภายนอกยืมหนังสือราชการไปดู หรือคัดลอก ต้องได้รับอนุญาตจากใครก่อน
 • 15. ทำไมจึงต้องมีระเบียบงานสารบรรณ
 • 16. ขนาดตราครุฑที่ใช้ประทับแทนการลงชื่อต้องเป็นวงกลม 2 วงซ้อนกัน มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวงนอกและวงในเท่าไร
 • 17. ผู้มีอำนาจอนุมัติการทำลายหนังสือราชการในส่วนภูมิภาคคือ
 • 18. ผู้มีอำนาจอนุญาตให้ยืมหนังสือราชการระหว่างส่วนราชการจะต้อ งเป็นผู้อยู่ในตำแหน่งระดับใดขึ้นไป
 • 19. การตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือให้ตั้งอย่างน้อยกี่คน
 • 20. การยืมหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน ผู้มายืมและขอรับหนังสือต้องเป็นข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในตำแหน่งใดขึ้นไป
Submit