แนวข้อสอบท้องถิ่น 43 : ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ข้อใดคือวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 2. ข้อใดคือคติพจน์ประจําชาติ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 3. ทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ใช้ตั้งแต่
 • 4. คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ มีกี่คณะ
 • 5. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตราใดกําหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
 • 6. ข้อใดไม่ใช่ด้านต่างๆ ของคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
 • 7. ยุทธศาสตร์ชาติต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • 8. คำว่า 'ประชารัฐ' ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มีการกล่าวถึง ประกอบด้วยกี่ยุทธศาสตร์'
 • 9. คำว่า 'รู้ รับ ปรับใช้' หมายถึงใช้อะไร ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 10. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิดกี่ประการ
 • 11. ข้อใดไม่ใช่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
 • 12. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ให้ความสําคัญกับการสร้างสมดุลทั้งหมดกี่ด้าน
 • 13. การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ข้อแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
 • 14. หลักยึดของ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ คือข้อใด
 • 15. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสําคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ
 • 16. การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ข้อใดคือสิ่งที่ต้องการให้ผู้ประกอบการเป็น
 • 17. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนโฉมบทบาท ครู ให้เป็นครูยุคใหม่
 • 18. ข้อใดไม่ใช่หัวใจของ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • 19. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วยเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนกี่เป้าหมาย
 • 20. ข้อใดไม่ใช่ 3R ในการจัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี