แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ใครเป็นผู้รักษาการ
 • 2. นิยามคำว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 ไม่รวมถึง
 • 3. นิยามคำว่า ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ พ.ศ. 2547 หมายถึงใคร
 • 4. ข้อใดถือว่าเป็นตู้นิรภัย
 • 5. อนุมัติฎีกา หมายความว่า
 • 6. แผนพัฒนา หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนากี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 7. แผนการใช้จ่ายเงินเป็นแผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกในช่วงระยะเวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานผู้เบิกได้ยื่นต่อหน่วยงานคลัง ทุกระยะตามข้อใด
 • 8. ทุนสํารองเงินสะสม ต้องเป็นยอดเงินสะสมจํานวนร้อยละเท่าใดของยอดเงินสะสมประจําปีทุกสิ้นปีงบประมาณ
 • 9. เงินที่เหลือจ่ายจากเงินรายรับตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีและหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เรียกว่า
 • 10. ใบเสร็จรับเงินทุกฉบับให้มีสําเนาเย็บติดไว้กับเล่มอย่างน้อยกี่ฉบับ
 • 11. เมื่อสิ้นปีให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับใบเสร็จรับเงินไปดําเนินการจัดเก็บเงินแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทราบว่า อย่างช้าไม่เกินวันที่
 • 12. ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินไว้ ณ สํานักงานอย่างน้อยกี่คน
 • 13. เงินรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เก็บรักษาไว้ให้นําฝากธนาคารทั้งจํานวน ภายในใด
 • 14. ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจําปีหรืองบประมาณรายจ่าย เพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกห้วงเวลาตามข้อใด
 • 15. หน่วยงานใดกำหนดแบบการจัดทําแผนการใช้จ่ายเงิน
 • 16. เงินที่เบิกถ้าไม่ได้จ่ายหรือจ่ายไม่หมดให้หน่วยงานผู้เบิกนําส่งคืนหน่วยงานคลังภายในกี่วัน นับจากวันที่ได้รับเงินจากหน่วยงานคลัง
 • 17. เงินประเภทใดซึ่งโดยลักษณะจะต้องจ่ายประจําเดือนในวันสิ้นเดือน ให้วางฎีกาภายในวันที่เท่าใดของเดือนนั้น
 • 18. การซื้อ เช่าทรัพย์สิน หรือจ้างทําของ ให้หน่วยงานผู้เบิกรีบดําเนินการวางฎีกาเบิกเงินโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินกี่วัน
 • 19. ถ้าเห็นว่าการเบิกเงินไปชําระหนี้ผูกพันไม่ทันสิ้นปีให้ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไปได้อีกไม่เกินระยะเวลากี่ปี
 • 20. ให้วางฎีกากันเงินตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดก่อนวันสิ้นปีอย่างน้อยกี่วัน (อนุมัติให้กันไว้เบิกในปีถัดไป)
 • 21. ใครเป็นผู้ตรวจฎีกา
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี