แนวข้อสอบท้องถิ่น 41 : พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. กำหนดให้ผู้อนุญาต จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนให้เสร็จสิ้นภายในกี่วัน นับตั้งแต่พระราชบัญญัตินี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 • 2. ใครเป็นผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 • 3. พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
 • 4. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีทั้งหมดกี่มาตรา
 • 5. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
 • 6. พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับกับบรรดาการดำเนินการใดบ้าง หรือ
 • 7. การยกเว้นไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดำเนินกิจการใดหรือกับหน่วยงานใดนอกจากที่กำหนดไว้ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
 • 8. การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เป็นหน้าที่ของผู้ใด
 • 9. คู่มือสำหรับประชาชน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย อะไรบ้าง
 • 10. หน่วยงานของรัฐอาจจะกำหนดให้ประชาชนสามารถยื่นคำขออนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการมายื่นคำขอด้วยตนเองก็ได้ โดยต้องให้หน่วยงานใดตรวจสอบ
 • 11. ให้ส่วนราชการจัดให้มีศูนย์บริการร่วมเพื่อรับคำขอและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ ได้ตามแนวทางที่หน่วยงานใดกำหนด
 • 12. การจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาตให้ตราเป็น
 • 13. ใครมีอำนาจจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต
 • 14. ศูนย์รับคำขออนุญาตสังกัดหน่วยงานใด
 • 15. ทุกกี่ปีให้ผู้อนุญาตพิจารณากฎหมาย ที่ให้อำนาจในการอนุญาต ว่าสมควรปรับปรุงกฎหมายนั้นเพื่อยกเลิกการอนุญาตหรือจัดให้มีมาตรการอื่นแทนการอนุญาตหรือไม่
 • 16. ใครมีหน้าที่ต้องตรวจสอบคำขอและรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำขอให้ถูกต้องครบถ้วน
 • 17. ผู้ยื่นคำขอจะอุทธรณ์คำสั่งคืนคำขอก็สามารถทำได้ตามกฎหมายใด ตาม
 • 18. หากผู้อนุญาตยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้าทุกกี่วันจนกว่าจะพิจารณาแล้วเสร็จ
 • 19. การกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตราเป็น
 • 20. ใครเป็นผู้ส่งร่างกฎหมายกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตให้สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
Submit

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี