แนวข้อสอบท้องถิ่น 35 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
 • 2. การยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
 • 3. การจัดตั้งกระทรวงมหาดไทยให้ตราเป็น
 • 4. การเปลี่ยนแปลงเขตจังหวัดนครราชสีมาให้ตราเป็น
 • 5. ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดินในจังหวัดเรียกว่า
 • 6. หน่วยงานใดมีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของกรม
 • 7. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น
 • 8. หน่วยงานใดมีอำนาจเกี่ยวกับราชการทางการเมือง
 • 9. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลผู้ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินกี่บาท
 • 10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นส่วนราชการสังกัดหน่วยงานใด
 • 11. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ มาจากผู้ซึ่งคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายกี่คน
 • 12. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สามารถสรรหาได้ไม่เกินกี่คน
 • 13. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการว่างลงก่อนวาระ ให้ดำเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในกี่วัน
 • 14. การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแพ่ง ให้คู่พิพาทแต่ละฝ่ายเลือกบุคคลที่เป็นคณะกรรมการฯ จากบัญชีรายชื่อได้ฝ่ายละกี่คนเพื่อมาทำการไกล่เกลี่ย
 • 15. การไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทแพ่ง ใครไม่สามารถเป็นประธานฯ เพื่อดำเนินกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้
 • 16. ข้อใดคือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต
 • 17. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดไม่ใช่ผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการของเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 • 18. การแบ่งส่วนราชการและการกำหนดอำนาจหน้าที่นั้นให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหน่วยงานใดร่วมกันเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี
 • 19. คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด เรียกโดยย่อว่า
 • 20. ใครเป็นประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี