แนวข้อสอบท้องถิ่น 37 : แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 บังคับใช้จากปีใดถึงปีใด
 • 2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่เท่าใด
 • 3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้ใช้แผนพัฒนาด้านใดของประเทศ
 • 4. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้น้อมนำมาใช้ในแผนพัฒนาฯ ตั้งแต่ฉบับที่เท่าใด
 • 5. เราเห็นข่าวตามสื่อต่างๆ ที่กล่าวถึงยุทธศาสตร์ชาติ อยากทราบว่ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หมายถึงปี พ.ศ. ใด
 • 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีกี่ยุทธศาสตร์
 • 7. แผนพัฒนาฯ ต้องดำเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วงกี่ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจ
 • 8. ข้อใดคือ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • 9. หลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ มีสิ่ที่ต้อง ยึด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปร กี่ประการ
 • 10. มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน คืออะไรภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 11. ข้อใดไม่ใช่ปัญหาของเงื่อนไขและสภาพแวดล้อมของการพัฒนา ตามที่ระไว้ในแผนพัฒนา
 • 12. หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำฯ ต้องการเพิ่มรายได้ให้สูงขึ้นร้อยละเท่าใดของกลุ่มประชากร
 • 13. เป้าหมายของการพัฒนา การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนต้องการให้กลุ่มรายไดต่ำสุด ให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละเท่าใด
 • 14. เป้าหมายของการพัฒนา ทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละเท่าใดของพื้นที่ประเทศ
 • 15. เป้าหมายของการพัฒนา ที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดภานในปี 2563
 • 16. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ถูกกำหนดจากยุทธศาสตร์กี่ด้าน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 • 17. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ จากทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์จำนวนกี่ยุทธศาสตร์
 • 18. การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกที่คาดว่าจะเกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ หลากหลายสาขา เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการผลิต บริการ และพฤติกรรมของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงไป กี่กลุ่มหลัก
 • 19. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีการคาดการณ์ว่าในปีใด ประชากรโลกประมาณ 2-3 พันล้านคน จะสามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้
 • 20. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ทำแผนพัฒนาฯ ปัจจุบันสังกัดส่วนราชากรใด
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี