1.เรื่องทั่วไป


เทศบาล เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไป

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 1 เรื่องทั่วไปของเทศบาล

 1. พระราชบัญญัติเทศบาลตราขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร (สมัยก่อนยังไม่มี ส.ว.)
 2. ฉบับแรกใช้บังคับวันที่ 18 ก.พ. 2596
 3. ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 ใช้บังคับวันที่ 17 เม.ย. 2562
 4. เมื่อพ้นกำหนด 1 ปี ถ้ายยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร ห้ามมิให้ใช้กฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ (เทศบาลเมือง เทศบาลนคร จะไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน) ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
 5. ถ้ามีการจัดตั้งเป็นเทศบาล เช่น จาก อบต. เป็น เทศบาล / หรือจากเทศบาลตำบล เป็น เทศบาลเมือง ให้เลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาล ภายใน 45 วัน (มาตรา 8)
 6. การเปลี่ยนชื่อเทศบาล, การเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาล, การเปลี่ยนแปลงฐานะหรือยุบเลิก ให้ทำเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย
 7. องค์การเทศบาลประกอบด้วย สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
 8. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

1. การตราพระราชบัญญัติเทศบาล ตราขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
2. รัฐสภา
3. วุฒิสภา
4. สภาผู้แทนราษฎร

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใดเป็นต้นไป
1. 17 กุมภาพันธ์ 2496
2. 18 กุมภาพันธ์ 2496
3. 17 เมษายน 2496
4. 18 เมษายน 2496

3. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ใดเป็นต้นไป
1. 16 กุมภาพันธ์ 2562
2. 18 กุมภาพันธ์ 2562
3. 16 เมษายน 2562
4. 17 เมษายน 2562

4. เทศบาลตามข้อใดในปัจจุบันที่ยังมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันในท้องถิ่น อยู่ในปัจจุบัน
1. เทศบาลเมือง
2. เทศบาลนคร
3. เทศบาลตำบล
4. เทศบาลทุกประเภท

5. เมื่อได้ยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร หากพ้นระยะเวลาตามข้อใดให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนันพ้นจากตำแหน่ง หรือได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นใดเป็นเทศบาลแล้ว ให้นายกเทศมนตรีมีอำนาจหน้าที่อย่างเดียวกับอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้าน
1. 1 ปี
2. 2 ปี
3. 3 ปี
4. 4 ปี

6. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาลให้มีการเลือกสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในกี่วัน
1. 15 วัน
2. 30 วัน
3. 45 วัน
4. 60 วัน

7. ถ้าจะเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนแปลงเขต เปลี่ยนแปลงฐานะ หรือยุกเลิกเทศบาลให้ทำตามข้อใด
1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
2. กฎกระทรวง
3. พระราชกฤษฎีกา
4. พระราชบัญญัติ

8. องค์การเทศบาลประกอบด้วย
1. ประธานสภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
2. สภาเทศบาล สหการ และเทศบัญญัติ
3. สภาเทศบาล และนายกเทศมนตรี
4. เทศบาลตำบล เทศบาเมือง เทศบาลนคร

9. ผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 คือข้อใด
1. นายกรัฐมนตรี
2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
3. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
4. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี