2.สมาชิกสภาตำบล


อบต. เรื่องที่ 2 สมาชิกสภาตำบล

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

*สภาตำบลในปัจจุบันไม่มีแล้ว ยกฐานะเป็น อบต. หมดแล้ว แต่ยังอยู่ในเนื้อหาของ พรบ. จึงจำเป็นต้องศึกษา

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 2 สมาชิกสภาตำบล

 1. สมาชิกสภาตำบล มาจาก 2 แหล่งที่มา
  1.1 สมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน ในตำบล และแพทย์ประจำตำบล
  1.2 สมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละ 1 คน
  *ระวังข้อสอบลวง สมาชิกสภาตำบล ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน
 2. สมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 1 ปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
 3. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง
 4. ถ้าสมาชิกสภาตำบลประสงต์จะลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ และนายอำเภอมีอำนาจสั่งให้พ้นจากตำแหน่งได้ ยกเว้น “บกพร่องในทางความประพฤติ” จะเป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
 5. สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายใน 45 วันนับแต่วันที่ครบวาระ / แต่ถ้าว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 60 วันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

6. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
1. กำนัน
2. ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำบล
3. สารวัตรกำนัน
4. แพทย์ประจำตำบล

7. สมาชิกสภาตำบลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากหมู่บ้านละกี่คน
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน

8. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามข้อใด
1. 90 วัน
2. 3 เดือน
3. 1 ปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
4. 2 ปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

9. ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. นายอำเภอ
3. ปลัดอำเภอ
4. กำนัน

10. สมาชิกสภาตำบลที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
1. 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
2. 3 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
3. 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
4. 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ

11. การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลข้อใดผิด
1. ตาย
2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
3. มีการยุบสภาตำบล
4. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับสภาตำบล

12. กรณีใดที่นายอำเภอไม่มีอำนาจสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งได้
1. บกพร่องในทางความประพฤติ
2. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9
3. มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
4. ขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

13. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 15
2. 30
3. 45
4. 60

14. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 15
2. 30
3. 45
4. 60

15. การประชุมสภาตำบลข้อใดถูกต้อง
1. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
3. การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างน้อย
4. สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่งมีหลายเสียงในการลงคะแนน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 รายวิชา จำนวน 34 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 13 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 366 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 138 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 243 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี