2.สมาชิกสภาตำบล


อบต. เรื่องที่ 2 สมาชิกสภาตำบล

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

ส่วนที่ 1
สมาชิกสภาตำบล

มาตรา 7 สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกโดยตำแหน่งได้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้าน ในตำบล และแพทย์ประจำตำบล และสมาชิกซึ่งได้รับเลือกตั้งจากราษฎรในแต่ละหมู่บ้านในตำบลนั้นเป็นสมาชิกสภาตำบลหมู่บ้านละหนึ่งคน

สมาชิกสภาตำบล ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสารวัตรกำนัน

มาตรา 8 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับการเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา 9 ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

(1) มีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(2) ไม่เป็นผู้มีพฤติกรรมในทางทุจริตหรือพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น หรือที่ปรึกษาหรือเลขานุการของผู้บริหารท้องถิ่น เพราะเหตุที่มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญาหรือกิจการที่กระทำกับสภาตำบลหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ถึงห้าปีนับถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

(3) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามประการอื่นเช่นเดียวกับผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น

มาตรา 10 ให้นายอำเภอจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในระเบียบของกระทรวงมหาดไทย

มาตรา 11 สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีนับแต่วันเลือกตั้ง

สมาชิกสภาตำบลมีวาระอยู่ในตำแหน่ง คราวละ 4 ปี

ในกรณีที่สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งดำรงตำแหน่งครบวาระแล้วแต่ยังมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งขึ้นใหม่ ให้สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้ต่อไป

มาตรา 12 นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ สมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

(1) ตาย

(2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อนายอำเภอ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าพ้นจากตำแหน่งนับแต่วันลาออก

(3) มีการยุบสภาตำบล

(4) เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในสัญญากับสภาตำบลที่ตนดำรงตำแหน่งหรือในกิจการที่กระทำให้แก่สภาตำบลนั้น

(5) สภาตำบลมีมติให้พ้นจากตำแหน่งโดยเห็นว่ามีความประพฤติในทางที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียประโยชน์ของตำบล มติดังกล่าวต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่

(6) นายอำเภอสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9 หรือมิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน หรือขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

(7) ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง เมื่อได้สอบสวนแล้วปรากฏว่าบกพร่องในทางความประพฤติ

มาตรา 13 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ให้มีการเลือกตั้งภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบวาระ

ว่างลงเพราะครบวาระ เลือกตั้งภายใน 45 วัน

มาตรา 14 เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลซึ่งได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจาก ครบวาระ ให้มีการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ตำแหน่งนั้นว่างลง เว้นแต่วาระการดำรงตำแหน่งที่เหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้สภาตำบลประกอบด้วยสมาชิกเท่าที่มีอยู่

ว่างลงเพราะเหตุอื่น เลือกตั้งภายใน 60 วัน

สมาชิกสภาตำบลผู้ซึ่งได้รับเลือกตั้งแทนนั้นให้อยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน

มาตรา 18 ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละหนึ่งครั้ง การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกสภาตำบลทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จึงจะเป็นองค์ประชุม

การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่ที่มีบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

6. ข้อใดไม่ใช่สมาชิกสภาตำบลโดยตำแหน่ง
1. กำนัน
2. ผู้ใหญ่บ้านของทุกหมู่บ้านในตำบล
3. สารวัตรกำนัน
4. แพทย์ประจำตำบล

7. สมาชิกสภาตำบลที่มาจากการเลือกตั้งมาจากหมู่บ้านละกี่คน
1. 1 คน
2. 2 คน
3. 3 คน
4. 4 คน

8. ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร ตามข้อใด
1. 90 วัน
2. 3 เดือน
3. 1 ปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
4. 2 ปี จนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

9. ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีหน้าที่จัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. นายอำเภอ
3. ปลัดอำเภอ
4. กำนัน

10. สมาชิกสภาตำบลที่มาจากการเลือกตั้งมีวาระในการดำรงตำแหน่งตามข้อใด
1. 2 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
2. 3 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
3. 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง
4. 4 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระ

11. การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลข้อใดผิด
1. ตาย
2. ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
3. มีการยุบสภาตำบล
4. เป็นผู้มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับสภาตำบล

12. กรณีใดที่นายอำเภอไม่มีอำนาจสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่งได้
1. บกพร่องในทางความประพฤติ
2. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งตามมาตรา 9
3. มิได้อยู่ประจำในหมู่บ้านที่ได้รับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันเกินหกเดือน
4. ขาดการประชุมสภาตำบลติดต่อกันสามครั้งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร

13. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 15
2. 30
3. 45
4. 60

14. เมื่อตำแหน่งสมาชิกสภาตำบลที่ได้รับเลือกตั้งว่างลงเพราะเหตุอื่นให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 15
2. 30
3. 45
4. 60

15. การประชุมสภาตำบลข้อใดถูกต้อง
1. การประชุมต้องมีสมาชิกสภาตำบลมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
2. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละ 2 ครั้ง
3. การลงมติของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างน้อย
4. สมาชิกสภาตำบลคนหนึ่งมีหลายเสียงในการลงคะแนน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2564” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ

ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

  1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 รายวิชา จำนวน 29 ชั้วโมง
  2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 317 หน้า
  3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น 64 (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 167 หน้า
  4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 64 จำนวน 221 หน้า

คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ