แนวข้อสอบท้องถิ่น 32 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงเขตเมืองพัทยาให้ตราเป็น
 • 2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันตามข้อใด
 • 3. มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันตามข้อใด
 • 4. ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 5. ในปีปฏิทินหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาตามข้อใด
 • 6. ถ้ามีกรณีจำเป็นสภาเมืองพัทยาจะมีมติขยาย สมัยประชุมสามัญออกไปอีกก็ได้แต่ต้องไม่เกินกี่วัน
 • 7. สมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวนเท่าใดมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป
 • 8. นายกเมืองพัทยา ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 9. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
 • 10. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งรองนายกเมืองพัทยาจำนวนไม่เกินกี่คน
 • 11. หากนายกเมืองพัทยาต้องการที่จะลาออกจากตำแหน่ง ต้องยื่นหนังสือลาออกต่อ
 • 12. เหตุที่รองนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 13. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษา รวมกันแล้วไม่เกินกี่คน
 • 14. เงินเดือนผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยาให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
 • 15. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานเมืองพัทยาและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำของเมืองพัทยาให้เป็นไปตามนโยบาย
 • 16. การประกอบการพาณิชย์ของเมืองพัทยาให้ตราเป็น
 • 17. ข้อใดคือโทษสูงสุดที่กำหนดได้ในข้อบัญญัติเมืองพัทยา
 • 18. ข้อบัญญัติเมืองพัทยาเกี่ยวกับการพาณิชย์จะตราขึ้นได้ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • 19. ในกรณีที่สมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นผู้เสนอร่างข้อบัญญัติ ต้องมีสมาชิกลงนามรับรองไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 20. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วัน
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี