2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด


อบจ. เรื่องที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

คลิปนี้ตัดมาจาก
ชุดติว “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567”
คลิก ดูรายละเอียดและสั่งซื้อ

กรอบแนวคิดในการศึกษา เรื่องที่ 2 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.)

 1. การเลือกตั้ง ส.อบจ. ให้ถือเกณฑ์จำนวนราษฎรแต่ละจังหวัดตามหลักฐานการทะเบียนราษฎรที่ประกาศในปีสุดท้ายก่อนปีที่มีการเลือกตั้ง (จำนวนราษฎรนับทุกคนทั้งจังหวัด)
 2. จำนวน ส.อบจ.
  1. จังหวัดใดมีราษฎรไม่เกิน 500,000 คน มี ส.อบจ. ได้ 24 คน
  2. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 500,000 คน แต่ไม่เกิน 1,000,000 คน มี ส.อบจ. ได้ 30 คน
  3. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,000,000 คน แต่ไม่เกิน 1,500,000 คน มี ส.อบจ. ได้ 36 คน
  4. จังหวัดใดมีราษฎรเกินกว่า 1,500,000 คน แต่ไม่เกิน 2,000,000 คน มี ส.อบจ. ได้ 42 คน
  5. จังหวัดใดมีราษฎรเกิน 2,000,000 คนขึ้นไป มี ส.อบจ. ได้ 48 คน
 3. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดคราวละ 4 ปีนับแต่วันเลือกตั้ง / สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่วันเลือกตั้ง
 4. การสิ้นสุดสมาชิกภาพ (เฉพาะประเด็นสำคัญ ม.11 (3) (4) (7) และ (8))
  1. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
  2. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร
  3. สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง โดยต้องเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 และต้องมีมติไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
  4. ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดมาลงคะแนนเสียงถอดถอน จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
 5. ก่อนเข้ารับหน้าที่ ส.อบจ. ต้องปฏิญาณตนว่า “จะรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชน”

แนวข้อสอบ (ดูเฉลยในวิดีโอ)

8. ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรไม่เกินห้าแสนคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
1. 24 คน
2. 30 วัน
3. 36 คน
4. 42 คน

9. ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านห้าแสนคน แต่ไม่เกินสองล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
1. 24 คน
2. 30 วัน
3. 36 คน
4. 42 คน

10. ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินห้าแสนคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านคนให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
1. 24 คน
2. 30 วัน
3. 36 คน
4. 42 คน

11. ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินหนึ่งล้านคน แต่ไม่เกินหนึ่งล้านห้าแสนคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
1. 24 คน
2. 30 วัน
3. 36 คน
4. 42 คน

12. ถ้าจังหวัดใดมีราษฎรเกินสองล้านคนขึ้นไป ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้กี่คน
1. 24 คน
2. 30 วัน
3. 36 คน
4. 48 คน

13. อายุของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีกำหนดตามข้อใด
1. 4 ปี
2. 4 ปี ไม่เกิน 2 วาระ
3. 4 นับแต่วันเลือกตั้ง
4. 8 ปี

14. สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเริ่มตั้งแต่เมื่อใด
1. วันสมัครรับเลือกตั้ง
2. วันเลือกตั้ง
3. วันประกาศผลการเลือกตั้ง
4. วันที่ กกต. ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

15. การสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อใดไม่ถูกต้อง
1. การยุบสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
2. ลาออก โดยยื่นหนังสือลาออกต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
3. ตาย
4. ขาดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 2 ครั้งติดต่อกัน

16. ถ้าสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะมีมติให้สมาชิกคนใดพ้นจากตำแหน่ง ต้องเข้าชื่อ และมีคะแนนเสียงตามข้อใด
1. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 5
3. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
4. เข้าชื่อไม่น้อยกว่า 1 ใน 3, มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 5

17. การลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นของราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดคนใดพ้นจากตำแหน่ง ต้องมีมีผู้มาลงคะแนนเสียงตามข้อใด
1. ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
2. ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
3. ไม่น้อยกว่า 4 ใน 5
4. กึ่งหนึ่ง

18. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ใครมีอำนาจสอบสวนเหตุดังกล่าว
1. ผู้ว่าราชการจังหวัด
2. นายอำเภอ
3. ท้องถิ่นจังหวัด
4. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

19. เมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดเพราะขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม และสมาชิกผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่งไปแล้วเกินกี่ปีไม่ต้องดำเนินการสอบสวน
1. ครึ่งปี
2. 1 ปี
3. 1 ปี 6 เดือน
4. 2 ปี

20. เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าสมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดผู้ใดสิ้นสุดลง ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องสอบสวน และวินิจฉัยภายในกี่วัน
1. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน
2. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
3. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
4. สอบสวนให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน วินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

21. ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 30 วัน
2. 45 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

22. ถ้าสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากครบวาระให้มีการเลือกตั้งภายในกี่วัน
1. 30 วัน
2. 45 วัน
3. 60 วัน
4. 90 วัน

สำหรับท่านใดที่ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหานี้แล้ว สนใจ “BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 2567” แบบหวังผลในลำดับเรียกบรรจุ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี รายละเอียดที่จะได้รับ

 1. Flash Drive (แฟลชไดร์ฟ) จำนวน 1 อัน ขนาด 32GB บรรจุวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 รายวิชา จำนวน 29 ชั้วโมง
 2. คู่มือประกอบวิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 338 หน้า
 3. คู่มือเตรียมสอบภาค ก. ท้องถิ่น (ทุกตำแหน่งต้องสอบ) จำนวน 135 หน้า
 4. เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ กฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น จำนวน 219 หน้า
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่างได้เลยครับ

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี