แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน ทาง ว.วิชาการ สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม
 • 1. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ออกโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายใด
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 บังคับใช้ตั้งแต่วันที่
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 4. ตามคำนิยาม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นราชการส่วนกลาง จะหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 5. ตามคำนิยาม หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ถ้าเป็นราชการส่วนภูมิภาค จะหมายถึงผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 6. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียกเก็บหลักประกันสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์จากผู้เช่าในอัตราใดของประโยชน์ตอบแทน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543
 • 7. กรณีที่จำเป็นต้องร่างสัญญาเช่าใหม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งร่างประกาศหรือร่างใบแจ้งความพร้อมทั้งร่างสัญญาเช่านั้นไปให้พิจารณาหน่วยงานใดก่อน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543
 • 8. การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีกำหนดไม่เกิน 3 ปี ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543
 • 9. การต่ออายุสัญญาเช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีกำหนดเกิน 3 ปี ให้ใครเป็นผู้อนุมัติ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543
 • 10. การให้เช่าช่วง การโอนสิทธิการเช่า หรือการเปลี่ยนตัวผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้าอายุสัญญาเช่าที่เหลืออยู่ไม่เกิน 3 ปี ให้ใครเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินฯ พ.ศ. 2543
 • 11. คณะกรรมการชุดใดมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 12. โดยหลักแล้วการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกระทำได้กี่วิธี
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 13. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 14. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 15. การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา เป็นวิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อใด
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 16. ข้อใดเป็นข้อมูลข่าวสาร
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 17. ข้อใดต่อไปนี้คือข้อมูลข่าวสารของราชการ
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 18. ข้อใดไม่ใช่หน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 19. ข้อใดถือเป็นข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • 20. ข้อใดคือคนต่างด้าวตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
  พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
Submit