แนวข้อสอบท้องถิ่น 46 : ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

อ่านสักนิดก่อนทำข้อสอบ^^
1. ข้อสอบชุดนี้สำหรับผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้สอบผ่าน ต้องได้คะแนนรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60
2. ห้ามนำข้อสอบชุดนี้ไปพิมพ์จำหน่าย จ่ายแจก ติวโดยเรียกเก็บเงิน

 • 1. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ คำว่า งานสารบรรณ ในที่นี้หมายความว่าอย่างไร
 • 2. หนังสือราชการคืออะไร
 • 3. หนังสือที่มีไปมา ระหว่างส่วนราชการ หรือส่วนราชการมีถึงบุคคลภายนอก จัดเป็นหนังสือประเภทใด
 • 4. ข้อใดต่อไปนี้อาจไม่มีในหนังสือราชการ
 • 5. หนังสือภายนอกกับหนังสือภายในต่างกันในข้อใด
 • 6. หนังสือทีใช้ประทับตราใช้ในกรณีใดบ้าง
 • 7. หนังสือประทับตราใช้กระดาษชนิดใด
 • 8. แถลงการณ์ เป็นหนังสือประเภทใด
 • 9. วันเดือน ปี ที่ออกหนังสือในหนังสือประทับตรา ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหนในหนังสือ
 • 10. หนังสือประทับตราจะมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะส่งออกได้ จะต้อง…
 • 11. หนังสือราชการที่มีคำว่า ด่วน ผู้มีหน้าที่ดำเนินการจะต้องปฏิบัติอย่างไร
 • 12. รายงานการประชุมจัดอยู่ในหนังสือราชการชนิดใด
 • 13. หนังสือราชการที่เป็นต้นฉบับ (ตัวจริง) จะมีรูปครุฑไว้ตรงส่วนใดของหนังสือ
 • 14. การพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์ของส่วนราชการเจ้าของเรื่องนั้น ให้พิมพ์ไว้ตรงส่วนไหน
 • 15. การเก็บหนังสือราชการปกติจะต้องเก็บรักษาไว้กี่ปี
 • 16. ข้อความสุดท้ายของรายงานการประชุมควรจะเป็นอะไร
 • 17. หนังสือราชการที่ต้องปฏิบัติให้เร็วกว่าปกติด แบ่งเป็นกี่ประเภท
 • 18. การร่างหนังสือราชการต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ หลายเรื่อง เรื่องใดต่อไปนี้จำเป็นน้อยมาก
 • 19. หนังสือราชการประเภทใดอาจไม่ต้องทำสำเนาคู่ฉบับไว้ก็ได้
 • 20. ข้าราชการที่มีตำแหน่งยศทหารหรือตำรวจ ต้องพิมพ์ยศลงหน้าชื่อในวงเล็กใต้ลายเซ็นหรือไม่
Submit