แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ในการจัดทำงบประมาณประจำปีต้องกำหนดกรอบประมาณการรายจ่าย ประมาณการรายรับ และฐานะการคลังของรัฐบาลเป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่ปี
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 2. เมื่อได้ดำเนินการกำหนดนโยบายงบประมาณประจำปีแล้ว ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณต้องนำเสนอต่อใครเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 3. ถ้าหน่วยรับงบประมาณจะต้องมีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่า 1 ปีงบประมาณและมีวงเงินตามข้อใดขึ้นไป ต้องมีการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 4. การขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ใครมีหน้าที่รับผิดชอบในการรวบรวมคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายยื่นต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัด
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 5. เมื่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดรับคำขอตั้งงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแล้ว จะนำเสนอต่อไปยังผู้ใด
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 6. ให้กระทรวงการคลังรายงานสัดส่วนหนี้ที่เกิดขึ้นจริงต่อคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกห้วงเวลาในข้อใด
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 7. ก่อนเริ่มปีงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการกู้เงินและการบริหารหนี้เงินกู้ที่จะกระทำในปีงบประมาณนั้น ส่งให้หน่วยงานใด
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 8. ภายในกี่วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการกู้เงินประจำปีงบประมาณและสถานะหนี้เงินกู้คงค้างเสนอต่อกระทรวงการคลัง
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 9. เงินนอกงบประมาณของหน่วยงานของรัฐ ให้นำมาฝากไว้ที่องค์กรใด
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 10. อำนาจในการก่อหนี้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือตามกฎหมายใด
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 11. หน่วยงานสามารถควบคุมสินทรัพย์ได้ ถ้าได้ดำเนินการตามข้อใด
  สรุปประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 12. ข้อใดเป็นรายการสินทรัพย์โดยทั่วไปของหน่วยงานรัฐ
  สรุปประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 13. ข้อใดไม่ใช่รายการหนี้สินโดยทั่วไปของหน่วยงานรัฐ
  สรุปประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 14. ข้อใดเป็นประเภทของรายได้
  สรุปประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 15. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของค่าใช้จ่าย
  สรุปประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 16. งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจำแนกได้ตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 17. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดทำงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการได้โดยได้รับความเห็นชอบจาก
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 18. งบประมาณตามข้อใดที่อาจตั้งจ่ายเงินช่วยเหลือระหว่างกันได้
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 19. งบประมาณรายจ่ายทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 20. รายจ่ายตามแผนงานจำแนกเป็นกี่ลักษณะ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี