แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ผู้เสียภาษีที่ขอผ่อนชำระเป็นงวด แล้วไม่ชำระภาษีตามระยะเวลาที่กำหนด ต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละเท่าใด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 2. การทบทวนการประเมินภาษี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะกระทำมิได้เมื่อพ้นกำหนดกี่ปีนับแต่วันสุดท้ายแห่งกำหนดเวลาการชำระภาษีตามพระราชบัญญัตินี้
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 3. ถ้ามีผู้เสียภาษี ได้เสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยให้ยื่นคำร้องต้องผู้ใด
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 4. ถ้ามีผู้เสียภาษี ได้เสียภาษีเกินกว่าจำนวนที่ต้องเสียไม่ว่าโดยความผิดพลาดของตนเองหรือจากการประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินคืน โดยยื่นคำร้องภายในกี่ปี
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 5. ผู้เสียภาษี ได้ยื่นคำร้องขอรับเงินคืน แล้วไม่มารับเงินคืนภายในกำหนดเวลาใดให้เงินนั้นตกเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562
 • 6. ถ้าเมืองพัทยา ได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ส่งมอบภาษีหน่วยงานใด
  พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
 • 7. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบล ได้รับภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ให้ส่งมอบภาษีหน่วยงานใด
  พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534
 • 8. ถ้าผู้มีหน้าที่เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ทำให้จำนวนเงินที่จะต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลงให้เสียเงินเพิ่มในอัตราใด
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 9. ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายไม่ชำระภาษีป้ายภายในเวลาที่กำหนดให้เสียเงินเพิ่มในอัตราใด
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 10. พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าไปในสถานที่ประกอบการค้าหรือประกอบกิจการได้ในเวลาใด
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 11. เมื่อปรากฏว่าเจ้าของป้ายมิได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย หรือยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายโดยไม่ถูกต้อง ให้พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจแจ้งการประเมินย้อนหลังได้ไม่เกินกี่ปี
  พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 • 12. ข้อใดเป็น รายจ่ายประจำ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 13. ข้อใดเป็น รายจ่ายเพื่อการลงทุน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 14. หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนดรายละเอียดประเภทรายจ่ายงบกลาง หมวดรายจ่ายต่าง ๆ และเงินนอกงบประมาณ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 15. ประมาณการรายรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยรายได้ซึ่งจำแนกได้ตามข้อใด
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541
 • 16. รายจ่ายเงินเดือน หากเบิกเงินไม่ทันสิ้นปี และมีความจำเป็นต้องใช้จ่ายเงินนั้นต่อไปอีกให้กันเงินได้ไม่เกินกี่วัน
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 17. ใครเป็นเป็นผู้ตรวจฎีกา
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 18. สาระสำคัญของฎีกา ในข้อใดไม่ถูกต้อง
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 19. ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญให้ใครแจ้งให้ผู้เบิกทราบ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
 • 20. ฎีกาหรือเอกสารประกอบฎีกาฉบับใดไม่ถูกต้องในสาระสำคัญให้แจ้งผู้เบิกทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไขภายในกี่วันทำการ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินฯ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547
Submit