แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ พร้อมเฉลย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. ใครเป็นผู้กำหนดวิธีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 2. ในเบื้องต้นงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จำแนกได้กี่ประเภท
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 3. ประเภทของงบประมาณรายจ่ายในข้อใดเป็นชื่อที่ไม่ถูกต้อง
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 4. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณใช้จ่าย โดยแยกต่างหากจากงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เรียกว่า
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 5. งบประมาณรายจ่ายที่ตั้งไว้สำหรับแผนงานบูรณาการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ โดยมีหน่วยรับงบประมาณตั้งแต่สองหน่วยขึ้นไปร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ เรียกว่า
  พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • 6. แผนการคลังระยะปานกลางให้มีระยะเวลาไม่น้อยกว่ากี่ปี
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 7. การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐต้องคำนึงถึง
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 8. งบประมาณรายจ่ายลงทุน ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 9. การเสนอกฎหมายที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องนำเงินรายได้หรือเงินอื่นใดส่งคลังจะต้องได้รับความเห็นชอบจากใครก่อน
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 10. ผู้ดำรงตำแหน่งใดมีอำนาจสั่งจ่ายเงินจากคลังเป็นเงินทดรองราชการ เพื่อให้ส่วนราชการใช้ทดรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายปลีกย่อย
  พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
 • 11. ข้อใดหมายถึง ผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการให้บริการที่ลดลงในงวดการรายงาน โดยอยู่ในรูปของกระแสไหลออกหรือการใช้ไปซึ่งสินทรัพย์ต่าง ๆ
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 12. ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน เรียกว่า
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 13. ข้อใดคือความหมายของ รายได้
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 14. ข้อใดคือความหมายของ หนี้สิน
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 15. ข้อใดถือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของรายงานการเงิน
  ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. 2561
 • 16. โดยหลักแล้ว การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดก่อน
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 17. ข้อใดเป็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 18. ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป มีสิ่งใดที่หน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 19. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะจะลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในกำหนดเวลาตามข้อใด
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
 • 20. ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ในกรณีตามข้อใด
  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567