แนวข้อสอบท้องถิ่น 19 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ถ้าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน 12 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน

 
 
 
 

2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

 
 
 
 

3. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

4. ข้อใดเป็นรายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง

 
 
 
 

5. กรณีใดดังต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

6. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

7. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภออนุมัติ แต่ปรากฏล่วงเลยมา 20 วัน แล้วยังไม่มีคำตอบ จากนายอำเภอ ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร

 
 
 
 

8. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตามกฎหมาย

 
 
 
 

9. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า

 
 
 
 

10. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ จะกำหนดโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติได้ตามข้อใด

 
 
 
 

11. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

12. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด

 
 
 
 

13. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล

 
 
 
 

14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล

 
 
 
 

15. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอจะต้องดำเนินการอย่างไร

 
 
 
 

16. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล

 
 
 
 

17. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันถูกกำหนดไว้ในกฎหมายใด

 
 
 
 

18. การบริหารงานในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

19. บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาตำบล

 
 
 
 

20. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ถ้าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีจำนวน 12 หมู่บ้าน จะมีสมาชิกสภา อบต. ได้กี่คน
 • 2. การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แบ่งออกเป็นกี่ประเภท
 • 3. บุคคลใดมีอำนาจเปรียบเทียบปรับคดีละเมิดข้อบัญญัติ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 4. ข้อใดเป็นรายได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเอง
 • 5. กรณีใดดังต่อไปนี้ ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 6. บุคคลใดเป็นผู้ประกาศเรียกประชุมสภาสมัยวิสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล
 • 7. ในกรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายอำเภออนุมัติ แต่ปรากฏล่วงเลยมา 20 วัน แล้วยังไม่มีคำตอบ จากนายอำเภอ ข้อบัญญัติดังกล่าวจะมีผลอย่างไร
 • 8. บุคคลใดมีอำนาจสั่งให้มีการยุบสภา องค์การบริหารส่วนตำบล ได้ตามกฎหมาย
 • 9. กฎหมายที่ออกเพื่อใช้บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล เรียกว่า
 • 10. ข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบล ที่มีการกำหนดค่าธรรมเนียมเรียกเก็บได้ จะกำหนดโทษปรับสำหรับผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติได้ตามข้อใด
 • 11. การประชุมสภาสามัญสมัยหนึ่ง ๆ ของ องค์การบริหารส่วนตำบล มีกำหนดระยะเวลาไม่เกินกี่วัน
 • 12. สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประกอบด้วยสมาชิกตามข้อใด
 • 13. บุคคลใดเป็นประธานสภาตำบล
 • 14. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับสภาตำบล
 • 15. กรณีที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่รับหลักการร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เสนอจะต้องดำเนินการอย่างไร
 • 16. บุคคลใดเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอนเลขานุการสภาตำบล
 • 17. บุคคลผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปัจจุบันถูกกำหนดไว้ในกฎหมายใด
 • 18. การบริหารงานในรูปแบบ องค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล อาจแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ไม่เกินกี่คน
 • 19. บุคคลใดเป็นเลขานุการสภาตำบล
 • 20. การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี ข้อใดกล่าวถูกต้อง
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567