แนวข้อสอบท้องถิ่น 10 : พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ตำบล ตามคำนำยามหมายถึงข้อใด

 
 
 
 

2. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล

 
 
 
 

3. นายอำเภอสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

4. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล

 
 
 
 

6. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น….

 
 
 
 

7. การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุ….

 
 
 
 

8. การรวมพื้นที่องค์การรบริหารส่วนตำบล 2 แห่งเข้าด้วยกันให้ทำเป็น

 
 
 
 

9. องค์การรบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็น

 
 
 
 

10. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งมี จำนวน 32 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาตำบลได้หมู่บ้านละกี่คน (ถามความเข้าใจ)

 
 
 
 

11. เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้เลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน

 
 
 
 

12. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

13. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล……

 
 
 
 

14. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้ใครเป็นผู้กำหนด

 
 
 
 

15. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

16. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ภายในกี่วัน

 
 
 
 

17. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ คืออำนาจหน้าที่ของผู้ใด

 
 
 
 

18. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

 
 
 
 

19. ภาษีที่ได้จัดเก็บตามข้อใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเลย

 
 
 
 

20. ข้อใดคือรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ตำบล ตามคำนำยามหมายถึงข้อใด
 • 2. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดจัดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาตำบล
 • 3. นายอำเภอสั่งให้สมาชิกสภาตำบลพ้นจากตำแหน่ง ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 4. ให้มีการประชุมสภาตำบลไม่น้อยกว่าเดือนละกี่ครั้ง
 • 5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาตำบล
 • 6. รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีโดยการตราเป็น....
 • 7. การจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลให้ทำเป็นประกาศของกระทรวงมหาดไทยและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในประกาศนั้นให้ระบุ....
 • 8. การรวมพื้นที่องค์การรบริหารส่วนตำบล 2 แห่งเข้าด้วยกันให้ทำเป็น
 • 9. องค์การรบริหารส่วนตำบล มีฐานะเป็น
 • 10. ถ้าองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งมี จำนวน 32 หมู่บ้าน ให้มีสมาชิกสภาตำบลได้หมู่บ้านละกี่คน (ถามความเข้าใจ)
 • 11. เมื่อตำแหน่งประธานหรือรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลว่างลงเพราะเหตุอื่นใดนอกจากครบวาระ ให้เลือกแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
 • 12. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 13. ในกรณีที่ไม่มีประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล......
 • 14. วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้ใครเป็นผู้กำหนด
 • 15. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนตำบล สมัยหนึ่งๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
 • 16. ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่ให้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล โดยไม่มีการลงมติ ภายในกี่วัน
 • 17. เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล และรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจำ คืออำนาจหน้าที่ของผู้ใด
 • 18. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
 • 19. ภาษีที่ได้จัดเก็บตามข้อใดให้เป็นรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนั้นเลย
 • 20. ข้อใดคือรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนตำบล
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี

ประกาศหยุดเทศกาลสงกรานต์ สั่งซื้อหนังสือระหว่าง 10-17 เม.ย. 2567 จัดส่งวันที่ 18 เม.ย. 2567