แนวข้อสอบท้องถิ่น 9 : พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ข้อใดคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

 
 
 
 

2. ข้อใดเป็น การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ

 
 
 
 

4. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องดำเนินการ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่้ต้องคำนึงถึง ในการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่

 
 
 
 

6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

 
 
 
 

8. ที่มาของ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาจากมาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 
 
 
 

9. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปี

 
 
 
 

10. หน่วยงานใดต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ถามความเข้าใจ)

 
 
 
 

11. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต้องเสนอผู้ใดให้ความเห็นชอบ

 
 
 
 

12. แผนปฏิบัติราชการต้องทำให้สอดคล้องกับ

 
 
 
 

13. ใครมีหน้าที่กำหนดให้จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ

 
 
 
 

14. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะแล้วรายงานให้ส่วนราชการใดทราบ

 
 
 
 

15. หน่วยงานใดต้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่

 
 
 
 

16. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน

 
 
 
 

17. หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้

 
 
 
 

18. ตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา ได้บอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง

 
 
 
 

19. หน่วยงานใดต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง

 
 
 
 

20. ใครเป็นผู้รักษาการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่

 
 
 
 


ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ข้อใดคือ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
 • 2. ข้อใดเป็น การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ การบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
 • 4. การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ให้ส่วนราชการต้องดำเนินการ ยกเว้นข้อใด
 • 5. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่้ต้องคำนึงถึง ในการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการว่าภารกิจใดมีความจำเป็น หรือสมควรที่จะได้ดำเนินการต่อไปหรือไม่
 • 6. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ให้ส่วนราชการจัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการด้านต่างๆ ยกเว้นข้อใด
 • 7. ข้อใดไม่ใช่ส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
 • 8. ที่มาของ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มาจากมาตราใดของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • 9. แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นแผนกี่ปี
 • 10. หน่วยงานใดต้องจัดทำแผนปฏิบัติราชการ (ถามความเข้าใจ)
 • 11. แผนปฏิบัติราชการประจำปี ต้องเสนอผู้ใดให้ความเห็นชอบ
 • 12. แผนปฏิบัติราชการต้องทำให้สอดคล้องกับ
 • 13. ใครมีหน้าที่กำหนดให้จัดทำบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะ
 • 14. ส่วนราชการคำนวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะแล้วรายงานให้ส่วนราชการใดทราบ
 • 15. หน่วยงานใดต้องร่วมกันจัดให้มีการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจของรัฐที่ส่วนราชการดำเนินการอยู่
 • 16. เมื่อส่วนราชการใดได้รับการติดต่อสอบถามเป็นหนังสือจากประชาชน ให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องตอบคำถามหรือแจ้งการดำเนินการให้ทราบภายในกี่วัน
 • 17. หน่วยงานใดมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการหรือแนวทางในการกระจายอำนาจการตัดสินใจ ความรับผิดชอบระหว่างผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ และการลดขั้นตอนในการปฏิบัติราชการให้ส่วนราชการถือปฏิบัติก็ได้
 • 18. ตอนท้ายของพระราชกฤษฎีกา ได้บอกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์ใดบ้าง
 • 19. หน่วยงานใดต้องจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง
 • 20. ใครเป็นผู้รักษาการ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 บังคับใช้วันที่
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี