แนวข้อสอบท้องถิ่น 14 : พรบ. ระเบียบบริหารเมืองพัทยา 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

 • 1. การบริหารเมืองพัทยาประกอบด้วย
 • 2. ข้อใดถูกต้องที่สุด ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยา ถ้าบุคคลผู้มีสัญชาติไทยโดยการแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วกี่ปี
 • 3. ให้มีะรองประธานสภาเมืองพัทยาจำนวนกี่คน
 • 4. ใครเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเมืองพัทยา
 • 5. สมาชิกสภาเมืองพัทยาจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใด สามารถเสนอให้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมนั้นต่อไป ถ้าผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมสั่งปิดประชุมก่อนหมดระเบียบวาระ
 • 6. ข้อใดไม่ใช่เหตุที่ ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง
 • 7. สมัยประชุมสามัญของสภาเมืองพัทยาให้มีกำหนดกี่วัน
 • 8. หากสมาชิกสภาเมืองพัทยาร้องขอให้เปิดประชุมสมัยวิสามัญ ให้ประธานสภาเมืองพัทยาเรียกประชุมสมัยวิสามัญโดยกำหนดวันประชุมภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
 • 9. เมื่อนายกเมืองพัทยาพ้นจากตำแหน่ง ให้จัดให้มีการเลือกตั้งขึ้นใหม่ภายในกี่วันห้าวันนับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง
 • 10. ให้มีการมอบหมายงานในหน้าที่นายกเมืองพัทยาภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้มีการประกาศผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา
 • 11. ตามพระราชบัญญัติใครไม่สามารถมอบหมายงานในอำนาจหน้าที่ให้แก่นายกเมืองพัทยาได้
 • 12. นายกเมืองพัทยาอาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาได้จำนวนรวมกันแล้วไม่เกินกี่คน
 • 13. เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเมืองพัทยา รองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษาหรือที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กำหนดใน
 • 14. ในกรณีที่นายกเมืองพัทยาไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเมืองพัทยาตามลำดับที่นายกเมืองพัทยาจัดไว้เป็น....
 • 15. ใครไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
 • 16. เมืองพัทยามีอำนาจตราข้อบัญญัติโดยจะกำหนดอัตราโทษจำคุกหรือโทษปรับหรือทั้งจำและปรับผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ตามข้อใด
 • 17. ร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน สมาชิกจะเสนอได้ต่อเมื่อมีคำรับรองของ
 • 18. ในกรณีเป็นที่สงสัยว่าร่างข้อบัญญัติใดเป็นร่างข้อบัญญัติเกี่ยวกับการเงิน ที่จะต้องมีคำรับรอง ให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย
 • 19. ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม สภาเมืองพัทยาจะต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาเมืองพัทยาได้รับร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายนั้น
 • 20. เมืองพัทยามีอำนาจออกข้อบัญญัติเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตในการเล่นการพนันตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไม่เกินร้อยละเท่าใด
Submit

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี