แนวข้อสอบท้องถิ่น 15 : พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. ใครเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหารเทศบาลมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

6. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมดกี่คน

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

8. ข้อใดเป็นอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

9. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละเท่าใดแล้วจึงจัดสรรให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล

 
 
 
 

10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รับจัดสรร ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมร้อยละเท่าใด ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น

 
 
 
 

11. กรุงเทพมหานคร เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

12. กรุงเทพมหานคร เก็บค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด

 
 
 
 

13. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี

 
 
 
 

14. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี

 
 
 
 

15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผู้รักษาการกี่คน

 
 
 
 

16. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 

17. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด

 
 
 
 

18. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ

 
 
 
 

19. ข้อใดไม่ใช่คำนิยามของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้

 
 
 
 

20. กรรมการ หมายความว่า

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนกี่คน
 • 2. ใครเป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 3. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นผู้บริหารเทศบาลมีจำนวนกี่คน
 • 4. กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี
 • 5. ข้อใดไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 6. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งหมดกี่คน
 • 7. ข้อใดไม่ใช่อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของเทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 8. ข้อใดเป็นอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 9. ค่าภาคหลวงแร่ตามกฎหมายว่าด้วยแร่หลังจากหักส่งเป็นรายได้ของรัฐในอัตราร้อยละเท่าใดแล้วจึงจัดสรรให้แก่เทศบาล เมืองพัทยา และองค์การบริหารส่วนตำบล
 • 10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจะได้รับจัดสรร ค่าภาคหลวงปิโตรเลียมตามกฎหมายว่าด้วยปิโตรเลียมร้อยละเท่าใด ของค่าภาคหลวงปิโตรเลียมที่จัดเก็บได้ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น
 • 11. กรุงเทพมหานคร เก็บภาษีธุรกิจเฉพาะตามประมวลรัษฎากร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 12. กรุงเทพมหานคร เก็บค่าแสตมป์ยาสูบตามกฎหมายว่าด้วยยาสูบ ซึ่งเก็บจากการค้าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยออกข้อบัญญัติจัดเก็บเพิ่มขึ้นในอัตราไม่เกินร้อยละเท่าใด
 • 13. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
 • 14. แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นภารกิจที่รัฐจัดให้บริการในเขตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกระทบถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในกี่ปี
 • 15. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มีผู้รักษาการกี่คน
 • 16. ใครเป็นเลขานุการคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • 17. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ ใยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ใครกำหนด
 • 18. การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น เป็นการกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะของ
 • 19. ข้อใดไม่ใช่คำนิยามของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัตินี้
 • 20. กรรมการ หมายความว่า
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี