แนวข้อสอบท้องถิ่น 13 : พรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 2542

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน

 
 
 
 

2. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

 
 
 
 

3. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์

 
 
 
 

4. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด

 
 
 
 

5. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

6. ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่เป็นประธานสภาเทศบาลคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน

 
 
 
 

7. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนทั้งหมดกี่คน และให้บุคคลดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน

 
 
 
 

8. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานได้แล้ว ใครสามารถเป็นประธานได้อีก

 
 
 
 

9. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

 
 
 
 

10. เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า

 
 
 
 

11. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

12. ข้อใดคือสัดส่วนของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง – ผู้แทน – ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

13. วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใครกำหนด

 
 
 
 

14. ข้อใดคือจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

15. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล

 
 
 
 

16. ใครไม่ได้เป็นผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา

 
 
 
 

17. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ทั้งคณะมีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

18. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา

 
 
 
 

19. หากประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ถูกสั่งให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

 
 
 
 

20. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มาจากผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดจำนวนกี่คน
 • 2. คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกผู้แทนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 • 3. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปีบริบูรณ์
 • 4. ผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีวาระอยู่ในตำแหน่งตามข้อใด
 • 5. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีจำนวนกี่คน
 • 6. ผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ที่เป็นประธานสภาเทศบาลคัดเลือกกันเองจำนวนกี่คน
 • 7. การคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพนักงานเทศบาล ให้เสนอรายชื่อบุคคลจำนวนทั้งหมดกี่คน และให้บุคคลดังกล่าวประชุมเพื่อคัดเลือกกันเองให้เหลือ 6 คน
 • 8. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาลนอกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานได้แล้ว ใครสามารถเป็นประธานได้อีก
 • 9. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกนายกเทศมนตรีหรือปลัดเทศบาล แล้วแต่กรณี เป็นผู้แทนเทศบาล ในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
 • 10. เลขานุการคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า
 • 11. ผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งมาจากปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล มีจำนวนกี่คน
 • 12. ข้อใดคือสัดส่วนของคณะกรรมการโดยตำแหน่ง - ผู้แทน - ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล
 • 13. วิธีการคัดเลือกผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลและผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ใครกำหนด
 • 14. ข้อใดคือจำนวนผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
 • 15. ใครไม่ได้เป็นคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล
 • 16. ใครไม่ได้เป็นผู้แทนเมืองพัทยา ในคณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
 • 17. คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา ทั้งคณะมีจำนวนกี่คน
 • 18. ใครมีหน้าที่ดำเนินการจัดให้มีการคัดเลือกพนักงานเมืองพัทยา เป็นผู้แทนพนักงานเมืองพัทยา
 • 19. หากประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ถูกสั่งให้ออกเพราะมีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพร่อง หรือไม่สุจริตต่อหน้าที่ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • 20. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี