แนวข้อสอบท้องถิ่น 8 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น

 
 
 
 

2. การจัดตั้งหรือยุบกรม ให้ตราเป็น

 
 
 
 

3. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

 
 
 
 

4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็น ข้าราชการการเมือง

 
 
 
 

5. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง

 
 
 
 

6. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต เพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้ตราเป็น

 
 
 
 

7. อำนาจในการรักษาราชการแทน ข้อใดไม่ถูกต้อง

 
 
 
 

8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัดเพื่อหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดิน

 
 
 
 

9. หากต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนเขตอำเภอ ต้องใช้กฎหมายระดับใดในการดำเนินการ

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ถามตามตัวบท)

 
 
 
 

11. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ถ้าเป็นเรื่องพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก ที่ดินมรดก ต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกินกี่บาท

 
 
 
 

12. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล เรียกว่า

 
 
 
 

13. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

14. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.

 
 
 
 

15. การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตราเป็น

 
 
 
 

16. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องทำให้สอดคล้องกับ

 
 
 
 

17. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด

 
 
 
 

18. การจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด

 
 
 
 

19. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ราชการตามข้อใด

 
 
 
 

20. เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษข้อใดผิด

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. สำนักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็น
 • 2. การจัดตั้งหรือยุบกรม ให้ตราเป็น
 • 3. ข้อใดไม่ใช่ อำนาจนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาล
 • 4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็น ข้าราชการการเมือง
 • 5. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 6. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะแบ่งท้องที่ออกเป็นเขต เพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการ ให้ตราเป็น
 • 7. อำนาจในการรักษาราชการแทน ข้อใดไม่ถูกต้อง
 • 8. ใครเป็นเลขานุการคณะกรมการจังหวัดเพื่อหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการแผ่นดิน
 • 9. หากต้องการที่จะแก้ไข เปลี่ยนเขตอำเภอ ต้องใช้กฎหมายระดับใดในการดำเนินการ
 • 10. ข้อใดไม่ใช่จัดระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตามที่ระบุไวในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 (ถามตามตัวบท)
 • 11. ในอำเภอให้มีคณะบุคคลทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาทของประชาชน ถ้าเป็นเรื่องพิพาททางแพ่งอื่นนอกจาก ที่ดินมรดก ต้องมีทุนทรัพย์ไม่เกินกี่บาท
 • 12. บรรดาข้าราชการฝ่ายพลเรือน หรือข้าราชการฝ่ายทหารประจำการในต่างประเทศซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล สถานรองกงสุล เรียกว่า
 • 13. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการให้มีผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกินกี่คน
 • 14. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร.
 • 15. การยกเว้น จำกัด หรือตัดทอน อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ให้ตราเป็น
 • 16. การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดต้องทำให้สอดคล้องกับ
 • 17. การบริหารราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินต้องเป็นไปตามข้อใด
 • 18. การจัดระเบียบในสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นไปตามกฎหมายในข้อใด
 • 19. สำนักงานรัฐมนตรีมีอำนาจหน้าที่ราชการตามข้อใด
 • 20. เกี่ยวกับหน่วยบริการรูปแบบพิเศษข้อใดผิด
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี