แนวข้อสอบท้องถิ่น 12 : พรบ. อบจ 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน แสดงว่ามีราษฎรตามจำนวนข้อใด

 
 
 
 

2. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน

 
 
 
 

3. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีกำหนดกี่วัน

 
 
 
 

4. ถ้าจะขยายเวลาการประชุมวิสามัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปอีก สามารถขยายได้อีกไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

5. คุณสมบัติตามข้อใดที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้

 
 
 
 

6. นายกจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน ต้องอิงจำนวนสมาชิกสภา อบจ. ตามข้อใด

 
 
 
 

7. ข้อใดไม่ใช่เหตุที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง

 
 
 
 

8. หากมีผู้ละเมิดข้อบัญญัติของ อบจ. เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน

 
 
 
 

9. การมอบอำนาจของนายก อบจ. ให้ใครปฏิบัติราชการแทน ที่ต้องทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย

 
 
 
 

10. โทษของผู้ละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดห้ามกำหนดเกินข้อใด

 
 
 
 

11. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตาม พรบ.)

 
 
 
 

12. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา

 
 
 
 

13. คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งกรณีสภาฯ ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนกี่คน

 
 
 
 

14. ภาษีตามข้อใดที่ให้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า (ภาษีที่กฎหมายใช้คำว่า ส่งมอบ)

 
 
 
 

15. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละเท่าใดของภาษีที่จัดเก็บได้

 
 
 
 

16. ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราตามข้อใดของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร

 
 
 
 

17. ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น….

 
 
 
 

18. การที่ อบจ. จะกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

 
 
 
 

19. ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ สามารถใระงับการปฏิบัติของนายก อบจ. ได้ ซึ่งนายก อบจ. สามารถอุทธรณ์ต่อใคร ภายในกี่วัน

 
 
 
 

20. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใด

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ถ้าจังหวัดใดมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ 36 คน แสดงว่ามีราษฎรตามจำนวนข้อใด
 • 2. เมื่อตำแหน่งประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดว่างลงเพราะเหตุอื่น ให้มีการเลือกประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแทนตำแหน่งที่ว่างภายในกี่วัน
 • 3. สมัยประชุมสามัญขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีกำหนดกี่วัน
 • 4. ถ้าจะขยายเวลาการประชุมวิสามัญองค์การบริหารส่วนจังหวัดออกไปอีก สามารถขยายได้อีกไม่เกินกี่วัน
 • 5. คุณสมบัติตามข้อใดที่ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้
 • 6. นายกจะแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้ไม่เกิน 2 คน ต้องอิงจำนวนสมาชิกสภา อบจ. ตามข้อใด
 • 7. ข้อใดไม่ใช่เหตุที่เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด และที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพ้นจากตำแหน่ง
 • 8. หากมีผู้ละเมิดข้อบัญญัติของ อบจ. เมื่อผู้กระทำความผิดได้ชำระค่าปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในกี่วันนับแต่วันที่มีการเปรียบเทียบ ให้ถือว่าคดีเลิกกัน
 • 9. การมอบอำนาจของนายก อบจ. ให้ใครปฏิบัติราชการแทน ที่ต้องทำเป็นคำสั่งและประกาศให้ประชาชนทราบด้วย
 • 10. โทษของผู้ละเมิดข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดห้ามกำหนดเกินข้อใด
 • 11. ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่ต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ตาม พรบ.)
 • 12. ภายในกี่วันนับแต่วันที่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างข้อบัญญัติ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดส่งร่างข้อบัญญัตินั้นให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา
 • 13. คณะกรรมการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งเพื่อพิจารณาหาข้อยุติความขัดแย้งกรณีสภาฯ ไม่รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี มีจำนวนกี่คน
 • 14. ภาษีตามข้อใดที่ให้ส่งมอบให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายว่า (ภาษีที่กฎหมายใช้คำว่า ส่งมอบ)
 • 15. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร จัดเก็บได้ในจังหวัดใด ให้ส่งมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยละเท่าใดของภาษีที่จัดเก็บได้
 • 16. ในกรณีที่ประมวลรัษฎากรเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราอื่น ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเก็บในอัตราตามข้อใดของอัตราภาษีมูลค่าเพิ่มที่เรียกเก็บตามประมวลรัษฎากร
 • 17. ทุกปีงบประมาณ ให้รัฐบาลจัดสรรเงินให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็น....
 • 18. การที่ อบจ. จะกู้เงินจากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
 • 19. ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าการปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปในทางที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเสียหายแก่ราชการ สามารถใระงับการปฏิบัติของนายก อบจ. ได้ ซึ่งนายก อบจ. สามารถอุทธรณ์ต่อใคร ภายในกี่วัน
 • 20. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ปัจจุบันแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่เท่าใด
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี