แนวข้อสอบท้องถิ่น 11 : พรบ.เทศบาล 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล

 
 
 
 

2. เทศบาลเมือง นอกจากจะเป็นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแล้ว ยังสามารถจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองได้หากมีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป (ตามตัวบท)

 
 
 
 

3. เทศบาลขนาดใดเมื่อมีการยกฐานะแล้วจะไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน

 
 
 
 

4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล

 
 
 
 

5. หากเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ต้องมีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน

 
 
 
 

6. สมัยประชุมสามัญของเทศบาลสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

7. สมัยประชุม วิสามัญ ของเทศบาลสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน

 
 
 
 

8. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ในกรณีเทศบาลนครได้จำนวนรวมกันไม่เกินกี่คน

 
 
 
 

9. เมื่อนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดต้องเป็นผู้สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง

 
 
 
 

10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามของรองนายกเทศมนตรี

 
 
 
 

11. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลำดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้….

 
 
 
 

12. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจจัดทำ (ทำหรือไม่ทำก็ได้) ในเขตเทศบาลเมือง

 
 
 
 

13. เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เมื่อได้รับอนุมัติจาก

 
 
 
 

14. ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่ากี่คน

 
 
 
 

15. ข้อใดเป็นรายได้ของเทศบาล

 
 
 
 

16. ใครเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล

 
 
 
 

17. เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วัน

 
 
 
 

18. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้อนุมัติเทศบัญญัติชั่วคราวของเทศบาล

 
 
 
 

19. เทศบัญญัติจะบังคับใช้ได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วกี่วัน

 
 
 
 

20. กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. เมื่อมีการจัดตั้งเทศบาล ให้เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีภายในกี่วันนับแต่วันที่ได้จัดตั้งเป็นเทศบาล
 • 2. เทศบาลเมือง นอกจากจะเป็นท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดแล้ว ยังสามารถจัดตั้งเป็นเทศบาลเมืองได้หากมีราษฎรตั้งแต่กี่คนขึ้นไป (ตามตัวบท)
 • 3. เทศบาลขนาดใดเมื่อมีการยกฐานะแล้วจะไม่มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และสารวัตรกำนัน
 • 4. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้แต่งตั้งประธานสภาเทศบาล
 • 5. หากเห็นว่าสมาชิกสภาเทศบาลผู้ใดไม่สมควรดำรงตำแหน่งต่อไป ต้องมีราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลมีจำนวนไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอน
 • 6. สมัยประชุมสามัญของเทศบาลสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
 • 7. สมัยประชุม วิสามัญ ของเทศบาลสมัยหนึ่ง ๆ ให้มีกำหนดไม่เกินกี่วัน
 • 8. นายกเทศมนตรีอาจแต่งตั้งที่ปรึกษานายกเทศมนตรีและเลขานุการนายกเทศมนตรี ในกรณีเทศบาลนครได้จำนวนรวมกันไม่เกินกี่คน
 • 9. เมื่อนายกเทศมนตรี ปฏิบัติการฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยหรือสวัสดิภาพของประชาชน ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดต้องเป็นผู้สั่งให้พ้นจากตำแหน่ง
 • 10. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามของรองนายกเทศมนตรี
 • 11. ในกรณีที่นายกเทศมนตรีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองนายกเทศมนตรี ตามลำดับที่นายกเทศมนตรีจัดไว้เป็นผู้....
 • 12. ข้อใดเป็นอำนาจหน้าที่ ที่อาจจัดทำ (ทำหรือไม่ทำก็ได้) ในเขตเทศบาลเมือง
 • 13. เทศบาลอาจทำการร่วมกับบุคคลอื่นโดยก่อตั้งบริษัทจำกัดหรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด เมื่อได้รับอนุมัติจาก
 • 14. ในกรณีที่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้เสนอร่างเทศบัญญัติต้องมีสมาชิกสภาเทศบาลลงนามรับรองไม่น้อยกว่ากี่คน
 • 15. ข้อใดเป็นรายได้ของเทศบาล
 • 16. ใครเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาการเทศบาล
 • 17. เมื่อมีการยุบสภาเทศบาลหรือถือว่ามีการยุบสภาเทศบาลให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขึ้นใหม่ตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลภายในกี่วัน
 • 18. ผู้ดำรงตำแหน่งตามข้อใดเป็นผู้อนุมัติเทศบัญญัติชั่วคราวของเทศบาล
 • 19. เทศบัญญัติจะบังคับใช้ได้ เมื่อประกาศไว้โดยเปิดเผยที่สำนักงานเทศบาลแล้วกี่วัน
 • 20. กรณีที่สภาเทศบาลไม่รับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการจำนวนกี่คน
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี