แนวข้อสอบท้องถิ่น 17 : พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553

การทำข้อสอบผิดในขั้นตอนการเตรียมตัวสอบก็เพื่อให้เรากลับไปทบทวนในบท หรือเนื้อหาที่เรายังอ่านไม่ครอบคลุม

แบบทำทีละข้อ จำนวน 20 ข้อ พร้อมเฉลยและเอียด

1. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน

 
 
 
 

2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534

 
 
 
 

3. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง

 
 
 
 

4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปี

 
 
 
 

5. การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น

 
 
 
 

6. ในการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ

 
 
 
 

7. ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็น

 
 
 
 

8. หากนายกรัฐมนตรีจะสั่ง อบต. ให้มาชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จะสั่งได้หรือไม่ (ยึดตามอำนาจหน้าที่ตาม ม.11)

 
 
 
 

9. ใครเป็นข้าราชการการเมือง

 
 
 
 

10. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ

 
 
 
 

11. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

12. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี

 
 
 
 

13. กระทรวงสามารถตรากฎหมายใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้

 
 
 
 

14. ใครไม่มีอำนาจวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง

 
 
 
 

15. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี

 
 
 
 

16. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอีกกี่คน

 
 
 
 

17. ข้อใดคืออำนาจของสำนักงานรัฐมนตรี

 
 
 
 

18. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง

 
 
 
 

19. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรากฎหมายใดเพื่อแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้

 
 
 
 

20. การปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี หรือ….

 
 
 
 ข้อสอบแบบทำครั้งเดียว 20 ข้อ

 • 1. ข้อใดคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
 • 2. ใครเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
 • 3. การแบ่งราชการออกเป็นส่วนต่างๆ ให้กำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนโดยคำนึงถึง
 • 4. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณมีหน้าที่ตรวจสอบดูแลมิให้มีการกำหนดตำแหน่งหรืออัตราของข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่ถูกรวมหรือโอนไปตามวรรคหนึ่ง เพิ่มขึ้นจนกว่าจะครบกำหนดกี่ปี
 • 5. การเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ตราเป็น
 • 6. ในการแบ่งส่วนราชการภายใน ให้สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและสำนักงบประมาณร่วมกันเสนอความเห็นต่อ
 • 7. ให้ส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีบรรดาที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม มีฐานะเป็น
 • 8. หากนายกรัฐมนตรีจะสั่ง อบต. ให้มาชี้แจง แสดงความคิดเห็น ทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ จะสั่งได้หรือไม่ (ยึดตามอำนาจหน้าที่ตาม ม.11)
 • 9. ใครเป็นข้าราชการการเมือง
 • 10. ใครเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ
 • 11. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรีรองจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยกเว้นข้าราชการของส่วนราชการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
 • 12. หน่วยงานใดมีหน้าที่กำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของสำนักนายกรัฐมนตรี
 • 13. กระทรวงสามารถตรากฎหมายใดจัดตั้งส่วนราชการเพื่อรับผิดชอบภาระหน้าที่ใดโดยเฉพาะซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรมแต่มีผู้บังคับบัญชาของส่วนราชการดังกล่าวเป็นอธิบดีหรือตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเป็นอธิบดีก็ได้
 • 14. ใครไม่มีอำนาจวางแผนและประสานกิจกรรมให้มีการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่างๆ ในกระทรวงร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และบรรลุเป้าหมายของกระทรวง
 • 15. ใครเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการของส่วนราชการในกระทรวงรองจากรัฐมนตรี
 • 16. กระทรวงใดมิได้จัดให้มีกลุ่มภารกิจ และมีปริมาณงานมาก จะให้มีรองปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการเพิ่มขึ้นอีกกี่คน
 • 17. ข้อใดคืออำนาจของสำนักงานรัฐมนตรี
 • 18. ข้อใดไม่ใช่การจัดระเบียบราชการของกระทรวง
 • 19. กระทรวง ทบวง กรมใดมีเหตุพิเศษ จะตรากฎหมายใดเพื่อแบ่งท้องที่ออกเป็นเขตเพื่อให้มีหัวหน้าส่วนราชการประจำเขตแล้วแต่จะเรียกชื่อเพื่อปฏิบัติงานทางวิชาการก็ได้
 • 20. การปฏิบัติราชการแทน นายกรัฐมนตรีอาจมอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี หรือ....
Submit

ชุดติวและหนังสือเตรียมสอบ สำหรับผู้สอบท้องถิ่นในปีนี้ทุกตำแหน่ง

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67

BoxSet พิชิตข้อสอบท้องถิ่น 67 วิดีโอติวภาค ก. กฎหมาย 11 ฉบับ จำนวน 34 ชั่วโมง พร้อมคู่มือเตรียมสอบภาค ก. วิชาความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์และสรุปเหตุผล วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ และเจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ ราคา 1,990.- จัดส่งฟรี

คู่มือเตรียมสอบภาค ก. พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ

ภาค ก. ครบชุด 2 เล่ม เนื้อหาวิชาความสามารถทั่วไป วิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) วิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ พร้อมเจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ราคา 990.- จัดส่งฟรี

เจาะข้อสอบกฎหมายภาค ก. ท้องถิ่น 1,000 ข้อ

เจาะข้อสอบ 1,000 ข้อ ความสามารถในการวิเคราะห์เหตุการณ์หรือสรุปเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจหรือสังคม และวิชาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ (กฎหมาย 13 ฉบับ) ราคา 450.- จัดส่งฟรี